y MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT goede totstandkoming gstukken, daar blijft het Instituut voor de fcn weg der overreding |en bericht, dan wordt it iemand heen. Staat lan voorafgegaan, inste voornamelijk van jee ten te doen beoor- Ëivoudig, snel en goed. Ét neemt steeds toe en ils staal van de werk plannen voor flinke Sren naar een architect |jd tegen de vernieling Sr de strijd tegen de Bijd sterk aan de orde. 2», wier totstandkoming Krachtige steun komt SUtrecht een provinciale al en de grofste onver- luwe postkantoren, die gschut's werk aansluiten, dat doen door zich op zich op voor lidmaat- |DEN. Èen en van een omslag je ervaring heeft echter nut doet, al ware het |le belangstelling in het nummer een inteeken- als voor degenen die f5.— of meer betalen jr iemand die nog geen wordt beleefd verzocht iden. Aan de lezers die itn te vullen. Als ze dat ©oen. Ter oriëntatie: er f 2.50 per jaar betalen, erhooging is voor een i'len f2.50 extra voor 't SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG FEBRUARI 1925 No. 2 ALGEMEENE VERGADERING. r\e Algemeene Vergadering van den Bond Heemschut zal dit jaar gehouden worden op 24 April a. s. te Amsterdam op een in het volgend nummer nog nader aan te duiden plaats en uur. Indien er leden (vereenigingsleden) zijn, die er de voorkeur aan geven dat deze Algemeene Vergadering eens elders plaats heeft, dan worden zij beleefd verzocht met hun wenschen voor den dag te komen. Voor de leden die niet volkomen statuten-vast zijn vermeldt art. 9 dat: de Algemeene Vergadering behalve door de gewone leden (de Vereenigingen) kan worden bijgewoond door de buiten gewone leden, de donateurs en de correspondenten en dat ieder als gewoon lid aangesloten lichaam ter vergadering één stem heeft. De vereenigingsleden worden reeds thans verzocht te regelen wie hunner bestuurderen voor de Algemeene Ver gadering als afgevaardigde wordt aangewezen. De agenda zal in het volgend nummer bekend gemaakt worden. Behalve de gebruikelijke punten, te weten: de jaarverslagen van secretaris en penningmeester met de rekening en verantwoording, komen bestuurs verkiezingen aan de orde. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijftien leden. Vijf hiervan vormen het Dagelijksch Bestuur. In het Algemeen Bestuur zijn aan de beurt van aftreding de Heeren G. A. POS, Dr. J. KALF en W. CROOCKEWIT W.AZN. Alle drie zijn herkiesbaar. Nader zal nog geïnformeerd worden öf deze Heeren zich herkiesbaar stellen, teneinde in het volgend nummer op te geven of en hoeveel vacaturen er komen waarvoor dan de leden met voorstellen kunnen komen. Tenslotte zij met betrekking tot de Algemeene Vergadering de aandacht gevestigd op het slot van art. 2 van het Huishoudelijk Reglement luidende: „Voorstellen door minstens vijf gewone leden schriftelijk één week voor de vergadering bij den secretaris ingediend, moeten ter vergadering worden behandeld." DE BUITENPLAATSEN. T T oewel het niet onze gewoonte is met de schaar te werken en wij liever de tekst van Heemschut met de pen tot stand brengen, geven ons de dagbladen gelijk luidende copie omtrent den stand van de vernieling der buitenplaatsen zoodat wij deze keer in alle bescheidenheid de schaar zetten in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en n i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1