ORGAAN VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: SINGEL 119. - AMSTERDAM - TELEF. 46586 e Leeuwarden bleken plannen te bestaan om ten behoeve van het verkeer door het centrum van de stad verschillende grachten te dempen. Blijkens ingewonnen inlichtingen is dit vraagstuk echter nog niet onmiddellijk aan de orde en zal men in een belangrijke stad als Leeuwarden niet tot de uitvoering van lichtvaardige plannen overgaan, zonder advies van erkende deskundigen. Bij het Internationaal Stedebouwcongres, door het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw georganiseerd, werd de Bond Heemschut vertegenwoordigd door een der leden van het Dagelijksch Bestuur, de heer Mr. P. G. VAN TlENHOVEN. Te Oisterwijk is een oud lindenberceau, het Trouwlaantje genaamd. De linden zijn oud en enkele zijn slecht. Mede door een langjarig uitgroeien der boomen heeft het Trouwlaantje een onoogelijk aanzien gekregen. Men wilde de geheele beplanting vernieuwen. Alvorens hier echter toe over te gaan was het gemeentebestuur van Oisterwijk zoo vriendelijk advies te vragen. In„ overleg met de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten werd een advies-uitgebracht. Het bekende slot te Zeist werd verkocht aan een maatschappij, die naar alle waarschijnlijkheid de bezitting voor exploitatie bestemd heeft. Pogingen zullen alsnog worden aangewend te redden wat te redden valt. Door den Gemeenteraad van Veenendaal werd besloten alle iepen in de Hoofd straat te rooien, omdat enkele exemplaren door ziekte zijn aangetast. Het Bestuur won advies in van een deskundige op het gebied van boomen, wiens rapport daarop neerkomt, dat slechts enkele boomen ziek zijn en het rooien van alle boomen absoluut overbodig is. Aangezien het fraaie aspect van- de Hoofdstraat van Veenendaal bij rooiing der oude en planting van nieuwe boomen voor tientallen van jaren bedorven zal zijn, zal Heemschut in deze doen wat mogelijk is. Dan is er verder heel wat te doen geweest omtrent de bedreigde Stichtsche Lustwarande, de afgraving van de duinen tusschen Katwijk en Noordwijk, de gracht demping te Sommelsdijk, het huis Spaarne 108 te Haarlem, dat nu door de Vereeniging Hendrick de Keyser is aangekocht, en nog zooveel meer, waarvan aandachtige krant lezers de slechte en goede berichten reeds zullen vernomen hebben. Iste JAARGANG. WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. No. 4 De Secretaris.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1924 | | pagina 1