ORGAAN VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: SINGEL 119. AMSTERDAM - TELEF. 46586 1ste JAARGANG. No. 3 VERSLAG VAN DE ALG. VERGADERING VAN DEN BOND HEEMSCHUT De volgende leden zijn vertegenwoordigd: Ver. tot behoud van Natuurmonumenten Ver. de Hollandsche Molen; A N. W. B., toeristenbond voor Nederland; Ver; Oud Leiden; Prov. Utrechtsch Genootschap; Oudheidkamer RhenenVer. Hendnck de KeyserGenootschap Amstelodamum. De Voorzitter houdt een gloedvolle openingsrede, waarin hij herinnert aan de algemeene taak van Heemschut, aan de nagedachtenis van WEISSMAN, aan den in zijn plaats benoemden Secretaris en aan de belangrijkste vraagstukken die den laatsten tijd door Heemschut behandeld zijn. De Notulen va®-de vorige jaarvergadering van 25 Mei 1923 worden voorgelezen en goedgekeurd. Hierna brengt de Secretaris het jaarverslag uit dat na enkele gevraagde inlichtingen wordt goedgekeurd. De Penningmeester brengt een verslag uit over den toestand der finantiën. Namens de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording, be staande uit de heeren DR. 'N. J. SINGELS en A. E. D' AlLLY brengt de eerstgenoemde verslag uit. De administratie en boekhouding is in de beste orde bevonden en voor gesteld wordt den Penningmeester te dechargeeren. Hiertoe wordt besloten en de Voorzitter dankt den Penningmeester voor zijn beheer waarbij hij^tevens de gelegenheid te baat neemt den Heer Pos te bedanken voor de vele bemoeiingen welke hij heeft gehad in zake het behöud van de boomen langs den straatweg UtrechtArnhem. De voorgestelde wijziging in het Huishoudelijk Reglement waarbij in artikel 7 de woorden „voor de eerste maal" zullen vervallen, wordt goedgekeurd. Als bestuursleden worden verkozen de door het Algemeen Bestuur voorgestelde candidaten de heeren HENRI POLAK te Laren en Mr. C. B. MENALDA, griffier van de Staten te Leeuwarden. Door de leden waren geen candidaten gesteld. Bij de rondvraag brengt de Voorzitter den heer VAN TlENHOVEN nog hulde voor zijn bemoeiingen tot behoud van het landgoed Scheijbeek te Beverwijk. Van het recht om voorstellen ter behandeling aan de Algemeene Vergadering in te zenden heeft geen der bij Heemschut aangesloten lichamen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering met dankbetuiging aan alle aanwezigen voor hun opkomst en belangstelling. OP VRIJDAG 16 MEI 1924 DES NAMIDDAGS TE 3 UUR IN HET GEBOUW VAN DEN A. N. W. B. KEIZERSGRACHT TE AMSTERDAM. j

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1924 | | pagina 1