ORGAAN VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: SINGEL 119. AMSTERDAM TELEF. 46586 Iste JAARGANG. No. 2 ALGEMEENE VERGADERING De algemeene vergadering van den Bond Heemschut zal worden gehouden op Vrijdag 16 Mei te 3 uur namiddags in het gebouw van den A. N. W. B., Keizersgracht 590 te Amsterdam. Deze mededeeling geldt tevens voor convocatie. 1. Opening en voorlezen der notulen. 4. Nazien rekening en verantwoording. 2. Verslag van den secretaris. 5. Wijziging. Huishoudelijk Reglement. 3. Verslag van den penningmeester. 6. Verkiezing bestuursleden. 7. Rondvraag eri sluiting. Toelichting tot de agenda. Art. 9 der Statuten bepaalt betreffende de algemeene vergadering In het Algemeen Bestuur zijn thans twee. vacaturen,, door het overlijden van den heer A. W. WEISSMAN en het bedanken van Jhr. Mr. J. W. H. RUTGERS VAN ROZENBURG. De huidige samenstelling van het Bestuur vindt men op de achterpagina van dit Nr. Verder dient onder oogen gezien het rooster van aftreding. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreding de heeren A. VAN ERVEN DORENS, Prof. Dr. H. BRUGMANS en Jhr. Mr. J. W. H. RUTGERS VAN ROZENBURG. Art. 7 van het huish. regl. luidt: Het Bestuur stelt voor in artikel 7 de woorden „voor de eerste maal" te doen vervallen. Dit op grond van het feit dat zonder deze wijziging zeer gewenschte bestuursleden zullen moeten verdwijnen en verder omdat de ervaring leerde dat toch reeds voldoende mutatie in het vrij groote getal bestuursleden plaats heeft. Ter toelichting diene nog, dat artikel 2 van het huishoudelijk reglement vermeldt: Voorstellen, door minstens vijf gewone leden schriftelijk éen week voor de vergadering bij den Secretaris ingediend, moeten ter vergadering worden behandeld. Voor het Dagelijksch Bestuur, de Secretaris A.. A. Kok. AGENDA. Er wordt jaarlijks ten minste een algemeene vergadering gehouden, welke ook door de buitengewone leden, donateurs en correspondenten van den Bond kan worden bijgewoond Ieder als gewoon lid aangesloten lichaam heeft ter vergadering éen stem, wanneer een lichaam meer dan een afgevaardigde zendt, is eén van deze met het uitbrengen der stem belast, waarop het lichaam recht heeft Het Bestuur wordt op de jaarlijksche algemeene vergadering gekozen. Ieder lid van het Bestuur heeft zitting voor vijf jaren, drie Bestuursleden treden ieder jaar af volgens op te maken rooster en zijn voor de eerste maal herkiesbaar. Tusschentijdsche vacaturen in het Bestuur worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering. In een tusschentijdsche vacature in het Dagelijksch Bestuur wordt door het Bestuur uit zijn midden voorzien. Tusschentijds gekozen leden hebben even lang zitting als hun voorganger zitting zou hebben gehad.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1924 | | pagina 1