2. Bestuur Samenstelling van het bestuur (per 31 december 2004) mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter mw. drs. I. Günther, inee-voorzitter mr. M.L.M. van Ravels, secretaris mw. A. van den Berg, penningmeester dr. Ph.M. Bosscher drs. P.H. van Gessel A.A.E.M. Gijsbers ir. P.C. Groen (waarnemend) drs. W. Heijbroek mr. E.S. Hoogendijk mr. G. Witsen Elias (waarnemend) mr. dr. A.H.A. Lutters P.R. Nijhof drs. H. Smit drs. C. Verhaar (plv. penningmeester) ing. L. de Visser drs. W. Wolters drs. F.J.A. IJsselmuiden tevens lid van het dagelijks bestuur Mutaties De heer mr. H.J.E. Bruins Slot is benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur. Hij volgt de heer ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken op die de functie gedurende zes jaar bekleedde. Mevrouw A. van den Berg volgt de heer Ten Gate op als penningmeester van het dagelijks en algemeen bestuur. De heer mr. E. ten Gate blijft wel actief als lid van de Stichting Heemschut Hulpfonds. De heer drs. J.C. de Kroon, de heer ir. P.C. Groen en de heer mr. DJ. Merhottein zijn teruggetreden als lid van het algemeen bestuur; zij konden om statutaire redenen niet worden herbenoemd. Ook de heer drs. J.J. Bollebakker is teruggetreden als lid. De heer drs. C. Verhaar en de heer ing. L. de Visser, leden van het algemeen bestuur, zijn in 2004 benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. Vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur In het verslagjaar kwam het dagelijks bestuur zeven maal bijeen. De vergaderingen vonden plaats in het Korenmetershuis in Amsterdam of voorafgaand aan de vergaderingen van het algemeen bestuur in Utrecht of Amersfoort. Het algemeen bestuur vergaderde viermaal, afwisselend in Utrecht of Amersfoort. Naast reguliere zaken als de jaarrekening, de begroting en de verslaglegging van vergaderingen en commissie bijeenkomsten werd tijdens de bestuursvergaderingen onder andere gesproken over de beleidsnotitie en de selectie van de nieuwe voorzitter. Het algemeen bestuur stelde bovendien de herziene versies van het Reglement op de Tijdschriftredactie en het Reglement op de Websiteredactie vast. Na de reguliere vergadering van het dagelijks bestuur op 4 november vond een interactieve werkvergadering plaats over de toekomst van de vereniging in relatie tot de beleidsnotitie 2004-2008 en de capaciteit op het Landelijk Bureau. Het verslag van deze vergadering vormt de basis voor het Jaarplan 2005. Heemschut Erespeld Op 22 september heeft het dagelijks bestuur een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen: de Heemschut Erespeld. De onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die goed werk hebben verricht voor Heemschut, maar niet voldoen aan de termijn van 10 jaar zoals die geldt voor de Ton Kootpenning. Heemschut Erfgoedprïjs In juli 2004 heeft het algemeen bestuur besloten de in 2001 voor het laatst uitgereikte Heemschut Persprijs definitief af te schaffen. Vervolgens heeft het algemeen bestuur de Heemschut Erfgoedprijs ingesteld, een prijs met een wisselend thema aandachtspunt die vanaf 2006 jaarlijks wordt uitgereikt. Zo gaat de prijs in 2006 naar een gemeente met een succesvol monumentenbeleid. Benoemingstermijn Het algemeen bestuur heeft besloten voor de vrijwilligersfuncties een maximale termijn van twaalf jaar in te stellen. De kaderleden kunnen maximaal driemaal voor een termijn van vier jaar worden benoemd. Op verzoek van het algemeen bestuur is een overgangsregeling ingesteld voor diegenen die op het moment van de besluitvorming acht tot twaalf jaar of zelfs langer lid van een commissie of van het bestuur waren. 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 8