De Commissie Meldpunt, bestaande uit vice-voorzitter, technisch adviseurs en secretaris van de provinciale commissie Limburg heeft zesmaal vergaderd. De heer Van der Haagen heeft vijfmaal de vergaderingen van het Meldpunt bijgewoond. De Commissie Meldpunt wordt ondersteund door mevrouw drs. J.J.M.M. van der Eisen, medewerkster van het Monumentenhuis Limburg. De binnengekomen meldingen worden alle beoordeeld door de technische adviseurs. Tijdens een bijeenkomst met Zeeuwse monumenten organisaties hebben de voorzitter en secretaris in december 2004 een toelichting gegeven op de werkwijze van het Meldpunt in Limburg. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland overweegt om ook een meldpunt in te stellen. Bij de bijeenkomst in Middel burg waren alle Zeeuwse monumentenorganisaties vertegenwoordigd. De bijeenkomst bracht overigens aan het licht dat beide provincies zich kenmerken door een verscheidenheid in streekcultuur. In 2004 zijn er 32 meldingen behandeld door de commissie. In veel gevallen betrof het meldingen die geen betrekking hadden op het beschermde goed, maar op ontwikkelingen in de directe omgeving waardoor gevreesd werd voor indirecte aantasting en bedreiging van de privacy. De volgende 'gevallen5 zijn waard hier te vermelden. Vlodrop Na weigering van de sloopvergunning door de recht bank Roermond spitst de discussie zich toe op de rijks monumentale status van het complex. De RDMZ staat hier met de Heemkundevereniging Roerstreek annex Heemschut tegenover de Vedic University en de gemeente Roerdalen. Eind december heeft overleg met het ministerie geresulteerd in een voorstel tot een onafhankelijke mediation, waarover in 2005 wordt besloten. Maastricht De besluitvorming over een uitwerkingsplan, waardoor flatgebouwen de vestingwerken Hoge en Lage Fronten en het Ravelijn zullen aantasten, heeft na het bezwaar schrift van Heemschut in juli 2003 tot op heden nog niet plaatsgevonden. Sittard Het plan Zitterd Revisited fase 1 met betrekking tot de bebouwing in de schootsvelden van de binnenstad is mede op grond van inspraakreacties van Heemschut aangepast. De bezwaren richten zich nu nog op twee kleinere projecties. Baarlo De gemeente Maasbree heeft na een dringend verzoek van de commissie het plan om een bijzondere na oorlogse kleuterschool in Baarlo te slopen ten behoeve van de bouw van een seniorencomplex laten varen. Het schooltje wordt geïntegreerd in het complex. Venray Op het land van een boer uit Deurne - op de grens van Brabant en Limburg - staat een grenspaal uit 1815 (Verdrag van Wenen). De eigenaar heeft het plan 41 Commissie Meldpunt Beschermingszaken r r Sint Anna te Venray 4 ff m

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 43