ZEELAND Adres secretariaat: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) (mw. J.A. Pleite) Postbus 49 43330 AA Middelburg e-mail jag@scez.nl Samenstelling van de provinciale commissie drs. W. Heijbroek, voorzitter waarnemend technisch adviseur drs. F. Godthelp, vice-voorzitter F.J. Goossen, penningmeester PR-adviseur G.M. Baijens J.H.L. Gerrits L.M. van der Gouwe mw. W. van Muiswinkel-Fokkema, adspirant-lid P.F. Verhagen, adspirant-lid Mutaties Tijdens het verslagjaar stelde technisch adviseur mr. J.A. de Keuning zijn functie ter beschikking. Ook mw. mr. C.F.V. Herbers-Schoenmaker verliet na vele jaren de commissie, evenals penningmeester drs. H. van den Boomgaard en de heer L.M. van der Wekken. PR-adviseur F.J. Goossen werd bereid gevonden om ook het penningmeesterschap voor zijn rekening te nemen. Voorzitter Heijbroek fungeert voorlopig als waarnemend technisch adviseur. De benoeming van de nieuwe commissieleden mevrouw W. van Muiswinkel en de heer P.F. Verhagen vindt plaats in 2005. Vergaderingen In 2004 vergaderde de commissie zes maal plenair. Beschermingsactiviteïten De commissie besteedde in 2004 aandacht aan de volgende planologische projecten en te beschermen objecten: Streekplan Vitaliteit en Kwaliteit De commissie schaart zich achter de plannen voor functieverruiming van objecten (nieuwe economische dragers) en de dwingende voorwaarden voor compensatie, waardoor met name de kans om oude monumentale Zeeuwse boerderijen te behouden wordt vergroot. Beeldkwaliteitsplan Provincie Zeeland De commissie heeft het plan bestudeerd en haar commentaar en aanbevelingen doorgegeven. Bij het verschijnen van de koersbepalende nota zal de commissie eveneens haar stem laten horen. Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen De commissie waardeert het hoge ambitieniveau van het plan en het aanpakken van de kansen voor (her)nieuw(d)e ontwikkeling van het gebied. Fleemschut Zeeland heeft geadviseerd om de Archeologische Monumentenkaart voor Zeeland (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) als provinciaal beleidsinstrument erbij te betrekken. Grote projecten De commissie is betrokken bij de volgende grote projecten in Zeeland: Sluis aan Zee, het KSG Terrein te Vlissingen, het beeldkwaliteitplan Zeevaartschool Boulevard Blankert en het project Marina Veere te Veere. De belangrijkste gevallen in Zeeland in 2004: Zwarthoekse Zeesluis Er is een aanvraag ingediend voor de rijksmonumenten- status voor de Zwarthoekse Zeesluis Badpaviljoen Domburg De plannen voor de uitbouw van het badpaviljoen te Domburg worden uitgebreid. Middelburg Het stationsgebied in Middelburg wordt heringericht. Heemschut heeft de gemeente Middelburg geadviseerd om de voetgangersbrug een zinvolle herbestemming te geven. Sluis Heemschut Zeeland heeft aandacht gevraagd voor het verval van rijksmonument 'Het Hoompje' te Sluis. IJzendijke De commissie strijdt voor het herstel en het behoud van de Jufferschans te IJzendijke. Aardenburg De plannen voor de eventuele uitbreiding van de St. Baafskerk te Aardenburg worden gevolgd. 's-PJe eren hoek De commissie heeft haar visie gegeven op de plannen voor het herstel en de nieuwbouw van een boerderij te 's-Heerenhoek. Public Relations De commissie Zeeland heeft bijdragen geleverd aan het tijdschrift Heemschut. Ook in de Zeeuwse pers zijn regelmatig artikelen verschenen, zowel over algemene beschermingsaangelegenheden als over specifieke gevallen. [Provinciale Publieksactiviteit In het kader van het Jaar van de Verdedigingswerken en de opwaardering van de Staats-Spaanse Linies organiseerde de commissie op 12 juni een excursie naar het relatief onbekende West-Zeeuwsch Vlaanderen. De deelnemers bereikten via de Westertunnel het stadje IJzendijke, dat 400 jaar geleden door Prins Maurits werd veroverd op de Spanjaarden. Na een lezing over de stadsgeschiedenis werd in het Maurits- hof de lunch geserveerd. Vervolgens maakten de 37 (per 31 december 2004) Objecten

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 39