Adres secretariaat: mw. drs. M J. Kuipers-Verbuijs Langswater 769 1069 EG Amsterdam telefoon 020-6195690 e-mail kmw991 l@cs.com pdp0504@yahoo.co.uk ing. L.J. Eelman, voorzitter ir. P. Lankamp, inee-voorzitter technisch adviseur drs. M.J. Kuipers-Verbuijs, secretaris penningmeester lid websiteredactie mr. E.S. Hoogendijk, technisch adviseur RO mw. G.L. Oen, PR-adviseur D. Mulder drs. J. Kamerling mr. E. Dienaar, buitengewoon lid en adviseur Mutaties In het eerste kwartaal bekleedde de heer Eelman de dubbelfunctie van technisch adviseur en voorzitter (ad interim). Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft de heer Eelman zijn functie van technisch adviseur neergelegd, waarna hij kon worden benoemd tot voorzitter van de commissie. De heer Lankamp heeft de functie van technisch adviseur overgenomen. De commissie is negen keer bijeengeweest in het Korenmetershuis, op 15 januari, 26 februari, 15 april, 27 mei, 8 juli, 5 augustus, 16 september, 4 november en 9 december. Een greep uit de belangrijkste gevallen van het afgelopen jaar: Uitbreiding Stadsschouwburg De plannen voor de nieuwbouw kwamen vier meter hoger uit dan de maximaal in het bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte. De architect heeft tijdens een door de commissie benutte inspraakavond toegezegd de hoogte zodanig aan te passen dat de aantasting van het stadsgezicht minimaal zal zijn. Dorpsgezicht Durgerdam en Rans dorp De lange uitbreiding van de Taveerne aan de Durger- dammerdijk 73 te Durgerdam en de uitbreiding van de school in Ransdorp betekenen een aantasting van de beide dorpsgezichten. Heemschut heeft hierover contact gezocht met de afdeling monumenten van stadsdeel Amsterdam-Noord. Gevelreclame- en vlaggenbeleid Heemschut was aanwezig tijdens een inspraakavond over de herziening van de regelgeving voor gevelreclame- en vlaggenbeleid. Inmiddels zijn veel reclameborden en vlaggen in de stad verwijderd. Herengracht De panden Herengracht 131 en 135-137 raken in ernstig verval door kraakacties. Borden aan gevels Gevels van monumentale panden worden regelmatig beschadigd door het aanbrengen van borden met de vermelding 'Te Koop' of'Te Huur'. Op verzoek van Heemschut heeft de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente de bepalingen hiervoor aangescherpt. Onjuist aangebracht materiaal wordt beboet en/of verwijderd op kosten van de eigenaar. Vijzelstraat De gemeente heeft het kantoor van de ABN-Amro van architect K.P.C. de Bazel aan de Vijzelstraat gekocht als nieuwe huisvesting voor het Gemeentearchief. De plannen om de gevel te wijzigen stuitten op bezwaar van Heemschut en het Bureau Monumenten en Archeologie. Willemsluis De 180-jaar oude Willemsluis lijdt onder de aanleg van de Noord-Zuidlijn. B&W van Amsterdam hebben toegezegd de werkzaamheden te controleren. De sluis wordt gerenoveerd met behoud van de muurplanten. Shell-terrein in Amsterdam Noord De aanvragen om het Groot- en Nieuwe laboratorium op het Shellterrein aan te wijzen als rijksmonumenten worden door Heemschut ondersteund. Inmiddels is bekend dat slechts één van de gebouwen de status van Gemeentelijk Monument zal krijgen. Woonblokken De Pijp De 19e-eeuwse wijken dreigen op grote schaal verloren te gaan. In Amsterdam zijn sloopaanvragen ingediend voor een aantal woonblokken in De Pijp. Eleemschut heeft deelgenomen aan de openbare discussies over het behoud van de 19e-eeuwse huizen en behoud van een ongeschonden straatbeeld. De sloopvergunningen zijn desondanks verstrekt, met uitzondering van een blokje woningen aan de Eerste Van der Helststraat. Bestemmingsplan Nieuwmarktbuurt Heemschut was aanwezig op de inspraakavond over het beschermd stadsgezicht van de Nieuwmarktbuurt. Slo ter dijk/Spaarndammerdijk De commissie wil de discussie over de cultuurhistorische waardenkaart en de planologische aandacht voor de historische dijk op gang brengen. De dijk ligt in de stadsdelen Westerpark, Bos en Lommer, Geuzenveld/ AMSTERDAM Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2004) Vergaderingen fBesclhermïngsactïviteiten Aantasting beschermd stads- of dorpsgezicht Aantasting monumenten Aanvraag voor bescherming 34

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 36