FLEVOLAND Adres secretariaatmr. S.C. Trip Groenhof 12 1352 AA Almere telefoon 036-5314456 fax 036-5314456 e-mail trip@freeler.nl Samenstelling provinciale commissie P.R. Nijhof, voorzitter mr. S.C. Trip, secretaris B. Scholten, penningmeester ing. J. Bergshoeff, technisch adviseur E.G Boshuijzen, PR-adviseur A.R. Bakelaar W. Baarsen mw. drs. M.A.S. van Sprang-Kamstra mw. drs. W.H.J. van der Most Mutaties In 2004 werd de commissie uitgebreid met de heer A.R. Bakelaar. Vergaderingen De commissie vergaderde in 2004 zes maal. Beschermingactiviteiten De commissie was betrokken bij negentien zaken: zeven objecten en twaalf grotere zaken stedebouw/planologie. Een overzicht: bestudering bestemmingsplan Noordoostpolder 48.000 hectare lid Klankbordcommissie gemeente Noordoostpolder het commentaar op het Welstandsbeleidsplan is door de gemeente aanvaard Windmolens Noordoostpoldeir\ bezwaar gemaakt op startnotitie, zienswijze ingediend Aanleg monumentenlijst Noordoostpolder en Urk Bijgebouw Oud Kraggenburg Beschermd dorpsgezicht Urkmasterplan havens en renovatie zeewering (contacten met gemeente Urk) Renovatie Voorster sluis c.a. Renovatie woningen Ens (rijksmonument) Renovatie tussenwoning met schuren Baarloseweg (rij ksmonument) Westeiland Lelystad-Havenbezwaar gemaakt, zienswijze ingediend Onderhoudswerk I lervormde kerk te Emmeloord (rij ksmonument) Laanbeplantingen en de provinciale kapplannen in de Noordoostpolder Uitbreiding boerderij Bomenweg 22 te Emmeloord zienswijze ingediend plan havenwoning Urk met gebogen kap; bezwaar gemaakt Waterloopkundig laboratorium in het Voorsterbos (Noordoostpolder) wijzigingsplan bestudeerd Contacten met Flevolandschap en Landschapsbeheer Flevoland Presentatie voor eigen commissie over Traditionalisme en Modernisme Public Relations Waar mogelijk informeerden de leden van de commissie belangstellenden over de doelstelling en werkwijze van Heemschut. Er waren contacten met gemeentelijke overheden en bedrijfsleven. De commissie voerde regelmatig overleg met het Hoofd Culturele Zaken van de Provincie Flevoland. Wanneer daar aanleiding voor was, werden persberichten uitgestuurd. De wens van de commissieleden om tijdens de Open Monumentendag in september 2004 een bezoek aan de Flevolandse gemalen te brengen, werd helaas niet vervuld. Wellicht lukt dat wel in 2005. Provinciale Publieksactiviteit In juni organiseerde de commissie Flevoland een excursie naar Urk. Na een welkom door burgemeester Schutte werden de gasten onder de deskundige leiding van Albert van Urk rondgeleid over He Bult', de kern van het voormalige eiland. Aansluitend vond een rondvaart met een reddingboot plaats, waardoor de stedebouwkundige contouren goed konden worden bekeken. De excursie kende veel belangstellenden en was dan ook overtekend. 30 (per 31 december 2004)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 32