gezicht, kenbaar gemaakt. De nieuwbouw is te massaal voor het kleinschalige dorp. Heemschut ondersteunt een plaatselijke belanghebbende. De procedures lopen. Ijlst Heemschut kwam in actie voor het behoud van de schoorsteen van het voormalige Nooitgedacht- complex. Skarsterlan Jonre De gemeente Skarsterlan ziet vanwege de terug lopende rijkssubsidies helaas af van het behoud van een oud karakteristiek pand op de hoek Kruisstraat/ Kolkstraat. Boarnswaeg Langs de oever van de Langweerderwielen aan de Boarnsweachsterdyk staat een aardig ensemble bestaande uit een molen en een aantal woningen. Eén van de woningen dreigt te worden gesloopt ten gunste van de bouw van een riante villa. De locatie is prachtig en het zou de commissie erg spijten wanneer de oude woning, oorspronkelijk een boerderij, zou verdwijnen. Opsterland Ureterp Heemschut ondersteunt de aanvraag van de 'Stichting behoud oud Ureterp5 voor het behoud van: een molenstomp en bijbehorend molenaarshuisje uit 1872 een oude smederij van 333 jaar oud een groep arbeidershuisjes uit 1920 Na onderzoek blijkt dat het ondoenlijk is de oude molen in volle glorie te restaureren. Inmiddels is een zeer acceptabel plan ontwikkeld waarin de molens tomp is geïntegreerd in een wooncomplex. De oude smederij heeft helaas weinig historische kenmerken meer en het pand verkeert bovendien in deplorabele toestand. Ook voor deze plek is een goed plan ontwikkeld dat voorziet in een dubbele woning met de uitstraling van het bestaande pand. De arbeiderswoningen zijn niet van een dusdanige historische kwaliteit dat ze bewaard moeten blijven. In Fryslan staan meer van dit soort pandjes. Menaldumadeel Dronrijp Er zijn plannen voor de bouw van winkels met daarboven appartementen op het terrein van de voormalige vlasfabriek en later kurkfabriek te Dronrijp. Het terrein grenst aan het beschermd dorpsgezocht van Dronrijp. De commissie heeft zich verdiept in de plannen en geconstateerd dat het plan geen schade doet aan het beschermd dorpsgezicht en dat het een opsteker wordt voor de kern van Dronrijp. is de bedoeling de hieruit voortvloeiende propaganda voor historisch verantwoorde boerderijen samen met de Stichting Saten voort te zetten. In 2004 is ernaar gestreefd om de contacten met historische verenigingen in Friesland te versterken. Dit zal ook in 2005 een belangrijk doel zijn. Provinciale publieksactiviteit De excursie op 19 juni stond in het kader van het Jaar van de Verdedigingswerken. De deelnemers bezochten het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, het praalgraf van de vestingbouwer Menno van Coehoorn te Wijckel en de omwalde stad Sloten. De excursie telde veertig deelnemers uit het hele land. Public Relations In het kader van 'Het Jaar van de Boerderij5 was Heemschut in 2003 vertegenwoordigd in de jury van de verkiezing van de woonboerderij van het jaar. Het 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 24