6. Provinciale Commissies GRONINGEN Adres secretariaat: mr. G.H. Wildeboer Nassauplein 23a 9717 CN Groningen telefoon 050-3600259 e-mail ghwildeboer@planet.nl Samenstelling van de provinciale commissie (op 31 december 2004) mr. H.F. Wolgen, voorzitter dr. Ph.M. Bosscher, vice-voorzitter mr. G.H. Wildeboer, secretaris mw. drs. M.J.A. Vooijs, PR-medewerker drs. H.R. Caderius van Veen drs. J. de Haan G. J. Hendriks H. Leffers R. Wobbes Mutaties De heren Barneveld, De Vries en Schaafsma verlieten de commissie. Vergaderingen De commissie kwam bijeen op 12 januari, 10 maart, 17 mei, 22 juni, 13 september en 15 november. Daarnaast vergaderden subgroepjes over de provinciale cultuurnota, de welstandsnota en de provinciale excursie. Beschermingswerk Cultuurnota van de provincie Groningen Heemschut heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de tekst van de Cultuurnota, waarin ondermeer geen aandacht wordt besteed aan Belvederebeleid. Zienswijzenbedenkingen en bezwaren Groningen Verhogingen verdieping stationsplein (stadsbalkon) De commissie trachtte tevergeefs de gemeenteraads fracties en de publieke opinie te overtuigen van de kwaliteit van het Heemschutvoorstel voor een fietsen stalling voor het hoofdstation (het plan Schaafsma), een alternatief voor het stadsbalkon. De bezwaar procedure werd stopgezet toen het bezwaar tegen de monumentenvergunning voor de bouw van het stads balkon door een rechterlijke uitspraak was ontkracht. Het voorstel om de trappen voor de vleugels van het stationsgebouw niet onder het verhoogde plein te laten verdwijnen is wel overgenomen. Hereweg 33 t/m 39 De commissie diende bedenkingen in tegen het bouwplan. Het bouwplan is naar aanleiding daarvan aangepast. De Grote Markt Heemschut wordt vertegenwoordigd in het forum over de Grote Markt. Dat forum is in 2004 echter nauwelijks bijeen gekomen. De plannen voor de oostzijde van de Grote Markt bevinden zich nog in het beginstadium en zijn verwerkt in een startnotitie. Over de startnotitie wordt in 2005 een referendum gehouden. De Welstandsnota De inspraakperiode was kort, zodat de commissie nauwelijks tijd had om de nota te bestuderen en een reactie te formuleren. Wel is er enigszins rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen. Stadspark Heemschut Groningen heeft gereageerd op het Kaderplan Stadspark. Hoewel het plan een goede analyse bevat van de zwakke en sterke punten van het park, wordt volgens de commissie te weinig rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het Springerpark, het oudste gedeelte van het park. Winschoten De commissie tekende bezwaar aan tegen de bouw vergunning aan woningbouwvereniging Acanthus voor de bouw van een appartementencomplex binnen de molenbiotoop van de molen Edens. De commissie betwijfelt of de gemeente de verhoging van de molen kan realiseren. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Leek Gedeputeerde Staten hebben het Bestemmingsplan Oostindië goedgekeurd. In de inspraak- en bezwaar procedure heeft de commissie haar bezwaren tegen dit plan geuit en de voorkeur voor uitbreiding in westelijke richting uitgesproken. Dit gebied is minder kwetsbaar dan het cultuurhistorisch waardevolle gebied ten zuiden en zuidoosten van Leek. 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 20