3. College van Uechnisch Adviseurs ing. R.J. Ve elders, Gelderland Samenstelling van het college (per 31 december 2004) ing. L. de Visser, voorzitter drs. J.P.J. van der Haagen, plv. voorzitter vacature, Groningen S. Wieringa, Friesland ir. GJ. Tangerman, Drenthe ir. M.H. Mauritz, Drenthe ir. E.R. Huijgen, Overijssel ing. J.G.C. Scharten, Gelderland ing. T. Wiarda, Gelderland J.H. Reijnen, Gelderland ing. P.G.D. van Vliet, Utrecht drs. P. Donkersloot, Utrecht ing. J. Bergshoeff, Flevoland H. Dirkx, Noord-Holland ir. P.M. Capelle, Noord-Holland ing. W. Scha gen, Noord-Holland ir. P.C. LankampAmsterdam mr. E.S. Hoogendijk, Amsterdam ing. A.C. Bitter, Zuid-Flolland G.K. Vos, Zuid-Holland G.B.F. van der Vliet, Noord-Brabant H.J.J. Oome, Noord-Brabant B J.M. Tonies, Noord-Brabant ir. H.M.J. Palmen, Limburg ing. Chr. Versteeg, Limburg H.L.M. Dircks, Limburg Mutaties In het verslagjaar 2004 werd afscheid genomen van drs. J.C. de Kroon als voorzitter van het college van technisch adviseurs. De heer ing. L. de Visser volgde hem op. De heren ir. L.W. Barneveld (Groningen), mr. ing. J.A. de Keuning (Zeeland) en ing. M. van Hemert (Zuid-Holland) beëindigden het lidmaatschap van de desbetreffende provinciale commissie en daarmee het lidmaatschap van het college van technisch adviseurs. De heer ing. L.J. Eelman is benoemd tot voorzitter van de commissie Amsterdam en heeft zich om statutaire redenen teruggetrokken als technisch adviseur. De heer P.C. Lankamp volgde hem namens Amsterdam op. Vergaderingen De technisch adviseurs zijn in 2004 tweemaal bijeengekomen te Amsterdam, op 12 februari en 23 november. Tijdens de vergaderingen werd gesproken over het nieuwe welstandsbeleid, de Nota Ruimte en het beleidsplan 2004-2008. In de laatste vergadering onder voorzitterschap van de heer De Kroon werd stilgestaan bij het dertigjarig bestaan van het college van technisch adviseurs en gesproken over aard en wezen, nut, noodzaak en samenstelling ervan. Besloten is om in de toekomst minder frequent te vergaderen, maar met een goed gevulde agenda en meer casuïstiek. Voor de eerste vergadering in 2005 staat de windturbineproblematiek op de agenda. Algemeen beleid De bestemmingsplannen (juridisch-ruimtelijke plannen) krijgen binnen Heemschut nog altijd niet die aandacht die ze verdienen. Het cultuurhistorisch beleid, monumentenbeleid, welstandsbeleid (zowel bouwkundig als stedebouwkundig), architectuurbeleid en archeologiebeleid vinden immers alle hun ruimte lijke grondslag in de bestemmingsplannen. De cultuurhistorische waarde dient volgens de Heemschut-filosofie het sturende en ordenende beginsel zijn van de ruimtelijke planning en ordening. In de Belvedere-filosofie is de cultuurhistorische waarde een richtinggevend beginsel. Het aantal meldingen van objectgevallen neemt af als gevolg van de beschermingsmaatregelen na voltooiing van het landelijke Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en de toegenomen algemene waardering voor de cultuurhistorische periode 1850-1940. Gevallen van planologische aard moeten meer gemeld worden. Versterking van de deskundigheid op het gebied van het ruimtelijk beleid en het ruimtelijk recht is van groot belang. De nota Belvedere heeft een nieuwe koers ingezet en treedt buiten de oude sectorale oevers van de monumentenzorg door te stellen dat de cultuur historie niet is los te koppelen van de ruimtelijke ontwikkeling en omgekeerd. 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 10