3. Bestuur Samenstelling van het bestuur (per 31 december 2003) ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, voorzitter mw. drs. I. Günther, vice-voorzitter mr. M.L.M. van Ravels, secretaris mr. E. ten Gate, penningmeester drs. JJ. Bollebakker dr. Ph.M. Bosscher drs. P.H. van Gessel A.A.E.M. Gijsbers ir. P.C. Groen drs. W. Heijbroek mr. E.S. Hoogendijk drs. J.C. de Kroon mr.dr. A.H.A. Lutters mr. D.J. Merhottein P.R. Nijhof drs. H. Smit drs. C. Verhaar ing. L. de Visser drs. W. Wolters drs. F.j.A. IJsselmuiden (x) tevens lid van het dagelijks bestuur Mutaties De heer mr. E.S. Eloogendijk, technisch adviseur van de provinciale commissie Amsterdam, is benoemd tot lid van het algemeen bestuur. De heer P.R. Nijhof is benoemd tot voorzitter van de provinciale commissie Flevoland en toegetreden als lid van het algemeen bestuur. Mevrouw drs. A.H.J.M. van Delft heeft zich teruggetrokken als voorzitter van de provinciale commissie Noord-Brabant en als lid van het algemeen bestuur. Zij werd opgevolgd door de heer ing. L. de Visser. De voorzitter de heer ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken heeft in 2003 medegedeeld te willen terugtreden. Zijn opvolging valt in 2004 te voorzien. Vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur In het verslagjaar kwam het dagelijks bestuur elfmaal bijeen. De vergaderingen vonden plaats in het Korenmetershuis in Amsterdam of voorafgaand aan de vergaderingen van het algemeen bestuur in Utrecht of Amersfoort. Het algemeen bestuur vergaderde viermaal, afwisselend in Utrecht of Amersfoort. Naast reguliere zaken als de jaarrekening, de begroting en de verslaglegging van vergaderingen en commissiebijeenkomsten werd tijdens de bestuurs vergaderingen onder andere gesproken over het toekomstig beleid, de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement. Een ander belangrijk agendapunt vormde de selectie van de nieuwe voorzitter. Vertegenwoordiging Heemschut is het afgelopen jaar door bestuurs- en directieleden vertegenwoordigd in de volgende organisaties: ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken: Council van Europa Nostra mw. drs. I. Günther: Landelijke projectgroep steunpuntennetwerk RDMZ mr. M.L.M. van Ravels: Stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) drs. W. Wolters Raad van advies Stichting Menno van Coehoorn drs. J.C. de Kroon Stichting Platform Landschap en Cultuurhistorie H.J. Derksen Directeurenoverleg NCM 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 8