Rekening van baten en lasten 2003 Exploitatieoverzicht over 2003 Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk 2003 tov begroot 2003 2002 Baten 1. Vereniging: Contributies en donaties 246.714 105,6% 233.700 255.866 Giften en legaten (incl.vrijval egalisatierekening) 48.771 97,5% 50.000 40.636 Advertenties 36.676 128,7% 28.500 35.617 Rijkssubsidie - projectsubsidie 12.000 97,6% 12.300 0 Verkoopopbrengsten 4.149 518,6% 800 690 2. Beschermingsactiviteiten: Rijkssubsidie - instellingssubsidie 48.400 100,0% 48.400 47.000 Rijkssubsidie - projectsubsidie 0 0,0% 12.300 9.075 Provinciale subsidies 10.359 159,4% 6.500 12.235 3. Publieksactiviteiten: Rijkssubsidie - instellingssubsidie 11.800 100,0% 11.800 11.500 Rijkssubsidie - projectsubsidie 24.300 197,6% 12.300 23.345 Sponsoring/gemeentelijke bijdragen 1.250 25,0% 5.000 815 Entree gelden 14.809 98,7% 15.000 14.260 4. Publieke opinie: Projectsubsidie 4.740 0 0 Sponsoring persprijs 0 P.M. 0 Totaal baten: 463.968 106,3% 436.600 451.039 Lasten 1. Vereniging: Personeel 160.749 96,3% 166.900 171.958 Bondsbureau 35.802 107,8% 33.200 34.897 Tijdschrift 115.106 89,9% 128.000 139.449 Ledenadministratie 10.580 155,6% 6.800 9.030 Publiciteit 14.193 202,8% 7.000 7.868 Bestuur 3.239 64,8% 5.000 8.003 Project tijdschrift op DVD/index on-line 15.269 124,1% 12.300 0 Incidentele lasten 0 0 56.388 2. Beschermingsactiviteiten 146.259 98,5% 148.500 150.087 3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten) 81.625 108,0% 75.600 92.287 4. Publieke opinie 14.407 154,9% 9.300 9.311 Totaal lasten 597.229 100,8% 592.600 679.278 Per saldo -133.261 -156.000 -228.239 Bijdrage St.Heemschut Hulpfonds 152.500 156.000 228.239 Resultaat boekjaar 19.239 0 0 46

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 48