9. Website H.J. Derksen Samenstelling website-redactie (per 31 december 2003) ir. M. Tillema, voorzitter H. Akkerman drs. H.C. Franssen mw. drs. M.E. Koning mw. drs. M.J. Kuipers-Verbuijs mw. A. Mars De website in 2003 In het afgelopen jaar is flink gewerkt aan de website. De stijgende lijn van de grotere bezoekersaantallen heeft doorgezet. In het begin van 2003 schommelde dit aantal rond de 6.000 per maand, eind 2003 was het gestegen naar ongeveer 9.000 per maand. Het totaal aantal bezoekers in 2003 bedroeg circa 90.000. Ook het aantal nieuwe leden dat zich via de website aanmeldde nam in de loop van 2003 toe, mede door de verduidelijkte weergave van de mogelijkheid tot aanmelding op de website. Zie ook bijlage: Website-statistiek Meldpunt Bedreigd Erfgoed Het meldpunt 'de 1-1-2 voor de monumentenzorg5, dat in mei feestelijk werd ingeluid, functioneerde goed in 2003. Er waren 84 meldingen van bedreigde monumenten, waaronder molens, boerderijen, woonhuizen, kerken en kastelen. De meldingen zijn doorgestuurd naar de secretaris van de desbetreffende provinciale commissie en naar het Landelijk Bureau. De provinciale commissies hebben daaropvolgend informatie ingewonnen en de nodige actie ondernomen. De meldingen voor bedreigde kastelen zijn tevens doorgestuurd naar de Nederlandse Kastelenstichting. index In 2003 is een nieuw onderdeel aan de website toegevoegd: de indexen van de laatste tien jaargangen van het tijdschrift. Op een eenvoudige manier kan een overzicht verkregen worden van de artikelen uit het tijdschrift. De websitebezoeker kan selecteren op documentkenmerken (zoals auteur, jaar, tijdschrift nummer), locatie (plaats/regio, provincie, land) of inhoud (soort monument, organisatie, beleid). Nieuwsbrief Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de verzending van de digitale nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief zes maal per jaar gaat verschijnen, steeds enkele weken vóór het verschijnen van het tijdschrift. In de nieuwsbrief staan de aankondigingen van artikelen in het tijdschrift, wetenswaardigheden uit de provinciale commissies en achtergronden van het beschermingswerk. Zowel leden als niet-leden kunnen zich via de website op de nieuwsbrief abonneren. Vergaderingen De website-redactie vergaderde vier keer in het Korenmetershuis, op 25 februari, 27 mei, 23 september en 9 december. Het belangrijkste agendapunt vormde de ontwikkeling van de website. In samenspraak met onder meer het Landelijk Bureau en het dagelijks bestuur zijn diverse uitbreidingen gerealiseerd. Zo kunnen de provinciale commissies voortaan zelf het provinciale gedeelte van de website bijhouden, waardoor de actualiteit beter wordt gewaarborgd. Voor het komende jaar wordt -mede gezien de financiële mogelijkheden- gestuurd op versteviging van de bestaande structuur en een betere afstemming van onderdelen. Met name de ondersteuning van de provinciale commissies zal in 2004 speerpunt moeten zijn. 43

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 45