Commissie Meldpunt De commissie Meldpunt, bestaande uit de vice- voorzitter, technisch adviseurs en secretaris van de provinciale commissie, heeft zesmaal vergaderd. De heer Van der Haagen heeft driemaal de vergaderingen van het Meldpunt bijgewoond. De commissie Meldpunt wordt ondersteund door mevrouw drs. J.J.M.M. van der Eisen, medewerkster van het Monumentenhuis Limburg. Alle meldingen worden beoordeeld door de technische adviseurs. De meldingen aan het Meldpunt hebben zich in 2003 gestabiliseerd ten opzichte van 2002. Een campagne om opnieuw te wijzen op het meld punt is uitgesteld tot 2004, vooral vanwege de op dat moment nog onzekere toekomst van het Monumentenhuis Limburg. In december 2003 hebben Provinciale Staten groen licht gegeven voor de instandhouding van het Monumentenhuis. Bescherm ingsactivitei ten Het beschermingswerk heeft zich toegespitst op de volgende onderwerpen: Vlodrop Een bijzondere geval betreft nog steeds de procedure in verband met de door de Vedische Universiteit van Maharishi voorgenomen sloop van het voormalig klooster Sankt Ludwig in Vlodrop (sinds 1997 rijksmonument). De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 juli 2003 de uitspraak van de rechtbank te Roermond van 20 juni 2002 opnieuw bevestigd. De Maharishi-organisatie, eigenaar van het rijksmonument Sankt Ludwig, en burgemeester en wethouders van Roerdalen zijn door de Raad van State voor de tweede keer in het ongelijk gesteld in het hoger beroep tegen de vernietiging van de sloop vergunning verleend door de gemeente Roerdalen. De commissie maakt zich desondanks zorgen over het behoud van het klooster. Maastricht Een andere opvallende zaak waar de commissie bij betrokken is, is de aantasting van het glacis en het schootsveld van de vestingwerken Hoge en Lage Fronten en de aantasting van het Ravelijn, beide te Maastricht. De gemeente Maastricht heeft het voornemen om precies tussen de beide rijks monumenten in een woonflat toe te laten. De commissie heeft per brief van 7 juli 2003 aan de gemeenteraad van Maastricht haar bedenkingen tegen het uitwerkingsplan Achtzaligheden/Erfprinsbastion- Halvemaanstraat kenbaar gemaakt. Op 12 december bezocht de technisch adviseur een toelichting op de studie van de Universiteit van Leuven (prof. P. Lievevrouw) en Mens en Ruimte inzake het natuurgebied Frontenpark. Voor Heemschut is van belang dat één van de conclusies van de studie luidt dat hoogbouw in dit gebied voorkomen dient te worden. Sittard De commissie probeert nieuwe bebouwing van de schootsvelden rond het historisch stadscentrum in Sittard te voorkomen. Het conceptplan Zitterd Revisited fase 1 (plan Coenen) voorziet daar namelijk in. De commissie heeft op 28 januari 2003 haar zienswijzen aan Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen schriftelijk kenbaar gemaakt. Het College heeft de zienswijzen afgewezen, evenals die van de RDMZ en de Monumentencommissie. In januari 2004 buigt de raadscommissie zich over het plan en de zienswijzen. Venlo De gemeente Venlo heeft na overleg met de commissie de rooilijnen van een beoogd bouwplan van vijftien woningen tegenover het rijksmonument klooster Mariadal in Ven te Venlo naar achteren verlegd. Hierdoor is voorkomen dat het voormalig klooster en de kloosterkapel, die vroeger in een vrij veld lagen, door nieuwbouw visueel te zeer ingesloten zouden raken. Venray In het najaar van 2003 heeft de commissie diverse bedreigde panden in de gemeente Venray bezocht en besproken met de Stichting Venray Monumentaal en het Lokaal Historisch Platform Venray. De commissie geeft prioriteit aan het behoud van een aantal bedreigde panden van de grootschalige complexen St. Anna en St. Servatius, thans nog in eigendom en beheer van het Vincent van Gogh Instituut. Stevensweert De commissie heeft bemoeienis gehad met de reconstructie van de oude vestingwerken te Stevensweert. Enkele bewoners hadden bezwaar aangetekend tegen het herstel van de aarden vestingwallen. De bezwaren zijn eind 2003, mede op advies van de monumentencommissie van de gemeente Maasbracht, tot genoegen van de commissie, ongegrond verklaard. Public Relations De commissie beschikt per 1 november 2003 weer over een PR-adviseur. Dit betekent dat de publicitaire activiteiten nieuw leven ingeblazen kunnen worden. De nieuwe PR-adviseur heeft eind 2003 zijn plannen voor 2004 met de commissie besproken. Gemeentelijk monumentenoverleg Technisch adviseurs van de provinciale commissie nemen structureel deel aan het gemeentelijk monumentenoverleg in Sittard, Maasbracht en Roermond. Overige contacten Eind 2003 hebben de voorzitter en de vice-voorzitter principe-afspraken gemaakt met de heer j. Creusen, directeur ad interim van Monumentenhuis Limburg, over de bedreigde continuering van de ondersteuning van het Monumentenhuis aan de Bond Heemschut en 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 41