belemmerd. Het gebied heeft een hoge cultuur historische waarde. De commissie heeft in een reactie aan de gemeente haar visie kenbaar gemaakt. WaalwijkLantaarn op plein voor gemeentehuis Op het plein voor het gemeentehuis in Waalwijk staat een gemetselde zuil met een lantaarn. Het gemeente huis en de zuil zijn destijds als geheel ontworpen door architect Kropholler. Als uitvloeisel van het uit te voeren centrumplan wordt de zuil met de lantaarn verplaatst naar een ommuurde tuin. Aangezien hier sprake is van een cultuurhistorisch zeer interessant object van meer dan plaatselijk belang, acht Heemschut de verplaatsing onaanvaardbaar. Deze zienswijze wordt gedeeld door andere organisaties, waaronder de gemeentelijke monumentencommissie, en is ingediend bij het College van B en W. EindhovenBouwplan Art Gallery In de directe omgeving van de Paterskerk en het klooster Mariënhage is een plan ontwikkeld voor de bouw van een kunstgalerie annex kantoren en appartementen. De bijzondere vormgeving van het gebouw doet ernstig afbreuk aan de huidige situatie en Heemschut heeft dan ook protest aangetekend. De architect heeft hier verbaasd op gereageerd en wees op de publicatie in het tijdschrift Heemschut van februari 2003, waar het ontwerp een van de inzendingen is voor de prijsvraag 'Nieuwe architectuur in een historische omgeving'. De commissie betreurt de gang van zaken en heeft dat kenbaar gemaakt bij de (toenmalige) redactie van het tijdschrift. Inmiddels heeft de gemeentelijke monumentencommissie van Eindhoven schriftelijk meegedeeld niet akkoord te gaat met de voornoemde interpretatie van de architect. Heemschut blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. In 2003 werd desgevraagd aan verschillende particulieren advies verstrekt over hoe om te gaan met de bescherming van cultureel erfgoed. In het verslagjaar zijn contacten geweest tussen de technisch adviseurs en het Monumentenhuis Brabant. Bovendien woonde de directeur van het Monumentenhuis Brabant regelmatig de vergaderingen van de commissie bij. Ook zijn inspanningen gepleegd om te komen tot een optimale communicatie met het Monumentenhuis Brabant en de Federatie Noord- Brabants Monumentenoverleg. Public Relations De website van de provinciale commissie Noord- Brabant is tijdens het verslagjaar geactualiseerd. Adres secretariaat: p/a Monumentenhuis Limburg Steegstraat 20 Postbus 131 6040 AC Roermond telefoon 0475-357800 fax 0475-350973 e-mail bondheemschut- limburg@monumentenhuis.nl www.monumentenhuis.nl (per 31 december 2003) mr.dr. A.H.A. Lutters, voorzitter ir. F.Q.J.L. Hoebens, vice-voorzitter J.H.G.E. Neessen, secretaris G.F.P. Hermans, penningmeester ing. A.J. Bokhorst, PR-adviseur H.L.M. Dircks, technisch adviseur ir. H.M.J. Palmen, technisch adviseur ing. Chr. Versteeg, technisch adviseur drs. A.M.P.P. Janssen drs. J.M.T. Janssen-Daniëls ing. J.A.L. Meuwissen ing. L.J.S. Vos De discussie over de positie van het Monumentenhuis heeft de provinciale commissie in 2003 niet onberoerd gelaten. Met name het functioneren van het Meldpunt is afhankelijk van de inzet van het Monumentenhuis. Pas in december is duidelijkheid gekomen omtrent de relatie (aantal uren beschikbaarheid van het Monumentenhuis) en de kosten (inzet substantieel deel van de provinciale subsidie ten behoeve van het Meldpunt). De samenwerking in 2004 wordt daarop gebaseerd. Mutaties Het dagelijks bestuur van de Bond Heemschut heeft op 1 november 2003 de heer Bokhorst benoemd tot PR-adviseur van de provinciale commissie. Burgemeester en wethouders van Maasbracht hebben op 7 februari 2003 de heer Dircks, technisch adviseur van de provinciale commissie, als afgevaardigde van de Bond Heemschut benoemd tot lid van de Commissie voor de Monumentenzorg. Het bestuur van de provinciale commissie kwam in 2003 viermaal bijeen. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris, kwam eenmaal bijeen. Drie vergaderingen van de provinciale commissie werden bijgewoond door de heer drs. J.P.J. van der Haagen, directeur bescherming van Heemschut. 38 Advies Contacten met het Monumentenhuis [Brabant LIMBURG Samenstelling van de provinciale commissie Monumentemilhuïs Vergaderingen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 40