Ook het haventje van Flaauwers (bij Herenkeet) dreigt te verzanden en is momenteel aan het verloederen. Mozaïeken Britannia Op aangeven van de heer De Jong probeert Heemschut de gemeente Vlissingen te enthousiasmeren voor het sparen van de mozaïeken in een te slopen hotel aan de Boulevard Evertsen. De mozaïeken kunnen bijvoorbeeld worden ingemetseld in de boulevardmuur. Public Relations In september bracht de commissie haar jaarlijkse Nieuwsbrief uit, waarin verslag werd gedaan van de activiteiten over de eerste helft van 2003. Daarin werd de visie van Heemschut op de beeldkwaliteit als volgt vermeld. Met het begrip beeldkwaliteit wordt de aantrekkelijkheid van een omgeving aangeduid, waarbij ook in Zeeland de kwaliteit van de omgeving vaak niet in harmonie is met toevoegingen aan die oorspronkelijke omgeving. Dat is onder meer het gevolg van de stichting van bedrijventerreinen (denk aan de zichtlocaties), recreatieparken, bouwactiviteiten en windmolens. Het provinciaal bestuur heeft een nota uitgebracht met het doel de huidige beeld kwaliteit van Zeeland vast te leggen en door discussies met belanghebbenden - waartoe Heemschut zich nadrukkelijk rekent - een breed gedragen structuur te ontwikkelen en oplossingen voor knelpunten aan te bieden. Het is een discussienota, ze kent geen financiële onderbouwing en geeft geen standpunt weer van het provinciaal bestuur. Het totaal van de vier onderscheiden landschapsoorten (stedelijk, vrije tijd, productie en deltawateren/Noordzee) sluit aan bij de streekplangrenzen en die in de voorgestelde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De in de nota voor gestelde thema's hoogbouw, teeltondersteunende bebouwing, groenstrategieën, recreatie, bedrijven terreinen/zichtlocaties, lichtvervuiling, windturbines en tenslotte infrastructuur, dienen als onderlegger voor het uiteindelijk maken van beleid. Heemschut Zeeland ziet het als taak de nota van commentaar en vraagstellingen te voorzien waar het gaat om toetsing van (ook kleine) bestemmingsplannen en de opzet van gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast moet, naar de mening van Heemschut, ook de nog op te stellen cultuurhistorische hoofdstructuur voor Zeeland nadrukkelijk een rol spelen in het beeldkwaliteitsplan. Cultuur - in brede zin - is immers onlosmakelijk verbonden met ons aller leef- en werkomgeving. In meer algemene zin heeft Heemschut zijn reacties geformuleerd en zal deze bij het provinciaal bestuur indienen. De eerste reactie op een gebiedsgerichte aanpak, in dit geval in West Zeeuws-Vlaanderen, speelde aan het eind van dit verslagjaar en wordt opgepakt in januari 2004. Wel degelijkmaar niet deftig In de Provinciale Zeeuwse Courant van dinsdag 11 november 2003 heeft de voorzitter van de commissie in een interview de nieuwe koers van Heemschut getypeerd als 'wel degelijk, maar niet deftig'. Strategische allianties Heemschut Zeeland werkt incidenteel samen met heemkundige kringen -waaronder die van de Bevelanden, Tholen, Sint Philipsland en West Zeeuws-Vlaanderen- en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in het behoud van cultuur monumenten, zoals de SCEZ en de Stichting Dorp, Stad en Land. Tot deze relaties behoren ook de Vrienden van Middelburg, de Heemkundige Kring Walcheren en de Boerderijen Stichting Zeeland. Initiatieven van heemkundige kringen en particulieren worden desgevraagd ondersteund. De commissie moet dan wel van mening zijn dat bescherming geboden is, omdat aantasting dreigt van het monument in zijn omgeving. Het belangrijkste criterium daarvoor blijft de belangenafweging tussen 'behoud' en 'haalbaarheid'. Provinciale Publieksactiviteiten Juni-excursie Op 16 juni 2003 vond de eerste excursie plaats die de commissie Zeeland organiseerde in het kader van het Jaar van de Boerderij. Met 84 deelnemers reed de dubbeldekker door het landelijk gebied van Tholen en Sint Philipsland om daar de boerderijen met Zeeuwse, Brabantse en Franse invloed te herkennen. Met behulp van een programmaboekje en deskundige uitleg van Willem Heijbroek en Gerard Smallegange (Boerderijen Stichting Zeeland) werd langs de boerderijen Luchtenburg gereden en het authentieke Huys Vermuyden bezocht. Het bezoek aan de volledig gerestaureerde boerderij Schelphoek met tuin van de familie Van der Zwan in Scherpenisse, prachtig gelegen aan het natuurgebied en het Nationaal Park Oosterschelde, vormde een hoogtepunt, evenals het bezoek aan het gemaal van Scherpenisse. De rit ging vervolgens via de boerderijen Reigersburg en Rampaert, Nooit Gedacht en Ravensoord naar het museum de Meestoof. Daar vond de lunch plaats en werd de tentoonstelling 'Boeren op goede gronden' toegelicht door Frank Kousemaker. Wim van Kempen, wethouder van onder andere recreatie, heette de deelnemers namens het College van B en W welkom en hield een inleiding over Tholen. De tocht werd voortgezet via de boerderijen Johanna Maris, Candia en de Enige Dochter naar Sint Philipland waar de boerderijen Hollands Hoeve, Nicke en Rumoirt werden bewonderd. Het slot van de dag werd gevormd door een bezoek aan de eendenkooi en het kleine museum van Zeeuws 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 37