van de Zeevaartschool door hoge woontorens. De commissie besloot in overleg met de werkgroep over dit onderwerp - in de brief aan de gemeente het kader (in casu de lijst om het monumentconcreet te stellen op minimaal honderd meter. Rotonde Westhove Heemschut heeft wel het initiatief van de heemkundige kring Walcheren ondersteund in de bezwarenprocedure voor de lokalisering van een rotonde in de zichtlijn van kasteel Westhove, maar is afgehaakt voor de beroepsprocedure wegens gebrek aan kansen op succes. Oostsingel Goes en beschermd stadsgezicht Ook hier heeft Heemschut geen gehoor gevonden bij de gemeente om het aanzicht van de Oostsingel te sparen, door een gebouw, grenzend aan het gedeelte beschermd stadsgezicht, iets minder hoog op te trekken. Dit betrof naar de mening van de commissie een alternatief dat realisering van een nieuw project mogelijk had gemaakt zonder de omgeving aan te tasten. Badpaviljoen Domburg De tegen grootschalige verbouwing protesterende buurman is door de rechter in het gelijk gesteld. Heemschut heeft zijn zorg uitgesproken over het behoud van het zwaar in verval geraakte monument. Heemschut heeft gepoogd de buurman tot andere gedachten te brengen. Tegen een minder groot schalige aanpak stelt hij geen bezwaar te hebben. Ook proberen de Vrienden van het Badpaviljoen te redden wat er te redden valt. Uiteindelijk blijkt de eerder toegekende kanjersubsidie vooralsnog te zijn veiliggesteld en wordt bezien hoe het pand in gerestaureerde vorm een zinvolle en financieel haalbare bestemming kan krijgen. Heemschut zal de contacten met de ontwikkelaar en de buurman blijven onderhouden. Voetgangersbrug Middelburg De monumentale voetgangersbrug die bij het station is verwijderd wegens de aanpassing van het stations gebied, ligt nog altijd opgeslagen. Veel monumenten uit dit gebied zijn overgeplaatst naar Goes, waar mede daardoor een spoorweg openluchtmuseum is ontstaan. Heemschut pleit voor een nieuwe bestemming voor de brug. Stadszicht Tholen 'Stadszicht' is een fraaie villa aan de rand van de stad Tholen die te kampen heeft met achterstallig onderhoud. De eigenaar verricht in eigen beheer en met gebruikmaking van veelal originele materialen de volledige restauratie van het gebouw en de omgeving (perceel, sloot en brug). In goed overleg met het gemeentebestuur van Tholen is inmiddels een aanvraag aan de RDMZ gezonden met het verzoek een restauratiesubsidie toe te kennen. De restauratie is met aandacht en zorg voorbereid en wordt reeds uitgevoerd. Stoomgemaal Poortvliet In de augustusuitgave van het tijdschrift Heemschut is uitgebreid aandacht besteed aan het stoomgemaal van Poortvliet. Voor dit laatste complete stoomgemaal in Zeeland is een volledig restauratieplan opgesteld door architectenbureau Weyts uit Bergen op Zoom. Heemschut Zeeland heeft een lange geschiedenis met het gebouw en is verheugd met de verkregen rijksmonumentenstatus. De historisch verantwoorde restauratie en de ontwikkelingsplannen voor de nabijgelegen Schakerloo polder en Scherpenisse polder zorgen voor een mooie combinatie van natuur en cultuur. Ui tbreiding Maartensh of De uitbreiding van het bejaardenzorgcentrum Maartenshof bedreigde de op die plek gelegen archeologische resten van een voormalig kasteel. Heemschut adviseerde tezamen met de provinciaal archeoloog om de ingang en parkeerplaats anders te situeren, waardoor de archeologische overblijfselen worden gespaard. Dit advies is overgenomen. Boerenschuur Js-Heerenhoek Heemschut heeft een zienswijze ingediend ter voorkoming van dreigende sloop van een pand aan de Werrylaan 6 te 's-Heerenhoek. De gebouwen op deze locatie zijn opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. De woning bevat waardevolle interieurelementen en restauratie is, naar de mening van de commissie, een haalbare zaak. Ook de gewenste extra ruimte voor de aanvrager zou door middel van een uitbreiding van de woning op verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden. De monumentencommissie van de gemeente Borsele heeft afwijzend geadviseerd op de aanvraag voor de sloopvergunning, met als argument dat het geheel van gebouwen op deze locatie een wetenschappelijke waarde vertegenwoordigt. De commissie onderschrijft dit advies volledig. Boerenschuren Poortvliet en Noord-Gouwe De boerenschuur in Poortvliet was reeds grotendeels ingestort en kon ondanks de positieve rapportage van architect Wiericks uit Bergen op Zoom niet gered worden. Mogelijk zijn er meer kansen voor het behoud van een boerenschurencomplex te Noord- Gouwe. Slot Moermond Mede dankzij ingrijpen van Heemschut wordt de procedure voor een aanbouw nu correct gevolgd. Ook hierbij is architect Wiericks betrokken. Landbouwhaventjes Zuid-Schouwen Heemschut onderzoekt de mogelijkheden voor behoud van de landbouwhaventjes op Zuid-Schouwen. De haven van Ouwerkerk heeft museale waarde, maar de gemeente wil er geen geld in stoppen. Overdoen aan het waterschap is een mogelijkheid, maar is alleen mogelijk wanneer het achterstallig onderhoud is uitgevoerd. Het haventje dreigt namelijk te verzanden. 34

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 36