FLEVOLAND Adres secretariaat: mr. S.C. Trip Groenhof 12 1352 AA Almere telefoon 036-5314456 fax 036-5314456 e-mail trip@freeler.nl Samenstelling provinciale commissie P.R. Nijhof, voorzitter mr. S.C. Trip, secretaris B. Scholten, penningmeester ing. J. Bergshoeff, technisch adviseur E.G. Boshuijzen, PR-adviseur W. Baarsen mw. drs. M.A.S. van Sprang-Kamstra mw. drs. W.H.J. van der Most Mutaties Behalve de formalisering van de benoeming van W. Baarsen waren er geen mutaties in de provinciale commissie Flevoland. Heemschut had ultimo 2003 circa 75 leden in Flevoland. Vergaderingen De commissie vergaderde dit jaar vier maal. De vergaderingen vonden aanvankelijk plaats in Almere, maar sinds medio 2003 ten kantore van het Sociaal Historisch Centrum Flevoland te Felystad. fBeschermingactïviteiten] Behalve wat kleinere zaken kwamen de volgende gevallen aan de orde: Urk Heemschut is gekant tegen de voorgenomen bouw van een hotel aan de haven te Urk op de plaats van de laatste werfschuur en het kantoor van de Eerste Urker Stoombootmaatschappij. Emmeloord Heemschut steunt de goede plannen van de gemeente Noordoostpolder betreffende de reconstructie van het centrum van Emmeloord, een voorbeeld van de Delftse school. Voor ster sluis Heemschut pleit voor de renovatie van de gebouwtjes bij de Voorstersluis, een rijksmonument. De commissie heeft bovendien uitgebreid gesproken over de inventarisatie van jonge monumenten in Flevoland. Gezien het karakter van de provincie krijgt dit thema blijvend aandacht. Public Relations Besloten werd alle raads- en statenleden in Flevoland te informeren over het bestaan van Heemschut. Een mailing terzake werd gecombineerd met een ledenwerfactie. De commissie heeft goed contact met de afdelingen ruimtelijke ordening van de provincie Flevoland. In oktober 2003 bracht de commissie een werkbezoek aan de gemeente Urk. Met wethouder Koffeman van ruimtelijke ordening werd afgesproken dat de gemeente Heemschut zal betrekken bij het overleg over de restauratie en het behoud van waardevolle objecten en de status van het oude dorp als 'beschermd dorpsgezicht'. Over het bezoek van de commissie verscheen een reportage in het tijdschrift Heemschut. Provinciale Publieksactiviteit Op 12 april 2003 was er voor het eerst sinds de komst van Heemschut in Flevoland een excursie voor leden en niet-leden. De excursie stond in het teken van het Jaar van de Boerderij en telde vijftig deelnemers. De ontvangst vond plaats in het provinciehuis te Felystad, waar de Commissaris van de Koningin de heer M. Jager een toelichting gaf op het provinciale monumentenbeleid. Daarna volgde een busrit langs een aantal boerderijen in Oostelijk Flevoland en de Noord-Oostpolder. Daarbij gaf dr. A. Geurts, als historicus verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum Flevoland, uitleg over de boerderijbouw in de jonge polders. Op een enkel bedrijf werd door de eigenaar/bewoner een rondleiding gegeven. Tijdens de lunch in het Museum Schokland konden de deelnemers kennis nemen van de monumentale waarde van het vroegere eiland en werd een bezoek gebracht aan de resten van de burchten van Kuinre. Public Relations De website van Heemschut Flevoland verschaft in toenemende mate informatie over de doelstelling en het werk van de commissie. Er zijn persberichten uitgegeven over de provinciale excursie en het werkbezoek aan Urk. Het artikel 'Boerderijen in de Noord-Oostpolder' werd gepubliceerd in het tijdschrift Heemschut. 26 (per 31 december 2003)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 28