H.J. Nieuwenhuis, FR-adviseur B.J.M. Duimel OVERIJSSEL Adres secretariaat: Mw. A. Sloot-Habers Van Ittersumstraat 10 7721 DL Dalfsen telefoon 0529-433751 e-mail pjb.sloot@12move.nl Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2003) drs. H. Smit, voorzitter G. Witeveen, penningmeester Mw. A. Sloot-Habers, secretaris ir. E.R. Huijgen, technisch adviseur ir. G.Th.M. De Lange H.C. Methorst prof.dr. N.P. Mol M.N.M. Overbeek ir. D.M. van der Schrier ir. J.M. Veldhuis drs. G.A. Westerink Mutaties De commissieleden mr. A.C. Nysingh, A.J. Olthof en dr. H. Reynders hebben de commissie verlaten. In de loop van het jaar werd het ledental van de commissie weer op sterkte gebracht door de komst van ir. E.R. Huygen, mr. J. Langeler, prof.dr. N.P. Mol, M.N.M. Overbeek en drs. G.A. Westerink. Vergaderingen De commissie vergaderde in 2003 zes maal: op 21 februari, 11 april, 13 juni, 19 september, 7 november en 19 december. De vergadering vond vier keer plaats in het kantoor van Het Oversticht te Zwolle. Voor de novembervergadering kwam de commissie bijeen in het gemeentehuis van Dalfsen. De laatste vergadering van 2003 werd traditiegetrouw in een monumentaal pand in Deventer gehouden. Deze keer verleenden de bewoners van een rijksmonument in de Noordenbergstraat, de heer en mevrouw Wigboldus, gastvrijheid aan de commissie. ^eschermflogsactivïteïteo Een groot deel van de vergaderingen was gewijd aan de behandeling van de gevallen waarvoor de medewerking van Heemschut was gevraagd of die door de commissieleden zelf werden gemeld. Op de gevallenlijst stonden veertig zaken verspreid over de hele provincie, met als zwaartepunten de steden met veel monumenten (Deventer, Kampen en Zwolle). In 2003 werd veel aandacht besteed aan de bedreiging van stads- en dorpsgezichten door bouwplannen (gemeentehuizen, nieuwbouwwijken en afbraak van waardevolle objecten). Zo wordt het plan tot verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis in Dalfsen kritisch gevolgd, evenals de sloopplannen voor de Willibrordkerk in Almelo, de bebouwing van weilanden rond boerderij De Oude Mars in Zwolle, het kazernecomplex (de Van Heutszkazerne) in Kampen, de verbouwing van de raadzaal van het Enschedese stadhuis, de bedreigde Duitse opstallen op de vliegbasis Twente en het behoud van objecten zoals het schepradgemaal Broeken en Maten te Kampen en de molenromp in Hoonhorst. Enkele spraakmakende gevallen: Zwolleverbouwing restaurant De Librije Nog net in het verslagjaar vallen de verbouwings plannen van restaurant De Librije aan het Broerenkerkplein. De uitbater vindt het, inmiddels met drie Michelinsterren getooide, eethuis te klein en liet architect Bulthuis een uitbreidingsplan maken. Heemschut kreeg een verontruste brief van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle. Heemschut volgt de ontwikkelingen rond de nieuwbouwplannen zeer kritisch. Uitbreiding van een historisch pand als De Librije stelt hoge eisen aan het ontwerp. DeventerBoreelkazerne en omgeving Het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein rond de Boreelkazerne (rijksmonument) in Deventer wordt door de commissie zeer nauwlettend gevolgd. Heemschut is bijvoorbeeld teleurgesteld over het ontbreken van enige verwijzing naar de beleidsnota Belvedere. Verder verzet de commissie zich, tot nu toe met succes, tegen de afbraak van de uit 1915 stammende school aan de Houtmarkt. De gemeente heeft de bezwaarschriften van Heemschut ongegrond verklaart en de commissie wendt zich nu tot de bestuursrechter. Heemschut verzet zich overigens ook tegen hoogbouw op het Boreelterrein Deventergeen platte daken in het centrum De gemeente wil negentien appartementen met platte daken bouwen in het historische centrum. Heemschut verzet zich tegen deze plannen, omdat in het historische centrum huizen met een kap horen en geen platte daken. Deventervoormalig gymnasium De gemeente wil het gymnasiumgebouw aan de Nieuwe Markt slopen. Het pand werd in 1950 door de Deventer architect Knuttel ontworpen. Heemschut en gelijkgestemde organisaties zien het (leegstaande) pand als een voorbeeld van naoorlogse bouwkunst, dat alleen daarom al een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst verdient. Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van het gymnasium. Deventergymzaal aan de Noordenbergstraat De plannen om de gymnastiekzaal aan de Welle af te breken zijn, na bezwaren van onder meer Heemschut, 20

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 22