bouw van seniorenwoningen op de plek van de voormalige zuivelfabriek 'De Tourkemjitter'. De vrees bestaat dat bij het realiseren van de nieuwbouw ook de beeldbepalende directeurswoning uit 1899 gesloopt gaat worden. Inmiddels is er contact met plaatselijk belang en wordt gezamenlijk een plan ontwikkeld om de woning te behouden. Wanenproject zuidoever Het gebied aan de zuidoever van Warten is cultuur historisch een interessant gebied met veel waardevolle kenmerken. Om het gebied te reconstrueren is een inventarisatie uitgevoerd. Een projectontwikkelaar heeft plannen voor een jacht haven op die plek ontwikkeld. Heemschut probeert in samenwerking met dorpsbelang om het gebied voor het nageslacht te behouden. Lemsterland Oosterzeesloopplannen oude pastorie In Oosterzee staat een 'waterstaatskerkje' met aan de westkant een voormalige pastorie. De woning is sterk verwaarloosd en er zijn plannen voor sloop. De commissie heeft overleg gevoerd met medewerkers van Bouw en Milieutoezicht van de gemeente Lemsterland. Het gevolg is dat het pand en de tuin worden opgeknapt. Skarsterlan Joureuitstel renovatie monumentaal park Heeremastate De provinciale commissie verzet zich tegen het plan van de gemeente Skarsterlan om het hoognodige herstel van het monumentale park Heeremastate tot 2007 uit te stellen. Public Relations De commissie had diverse malen contact met historische verenigingen in de provincie. In januari werd een bijeenkomst gehouden met vertegen woordigers van lokale historische verenigingen, teneinde contacten te leggen en waar van toepassing te verstevigen. In het kader van het Jaar van de Boerderij was Heemschut vertegenwoordigd in de jury van de verkiezing van de boerderij van het jaar 2003 Provinciale Publieksactiviteit Landelijke Heemschutdag De Landelijke Heemschutdag op 30 augustus 2003 kwam tot stand door samenwerking tussen de drie noordelijke provincies. De betrekkingen tussen de provinciale commissies werden hierdoor verstevigd. De excursie door Lriesland had als thema 'Zand en Veen' en voerde de deelnemers onder andere langs de Zwartendijksterschans, Allardsoog en Wijnjewoude. De toelichting tijdens de busrit werd verzorgd door de geograaf en historicus Meindert Schroor. DRENTHE Adres secretariaat: mr. D. Hoeksema Het Kanaal 71 9406 AP Assen telefoon 0592-356886 e-mail dhoeksema@wanadoo.nl, heemschutdrenthe@wanadoo.nl Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2003) ir. P.C. Groen voorzitter mr. D. Hoeksema, secretaris ir. R. Ritz, penningmeester H. Berg, landschapsadviseur ir. M. Mauritz, technisch adviseur ir. G. Tangerman, technisch adviseur drs. E. Le Gras, PR-adviseur mw. G. Amoureus, excursies SjJantzen, excursies W.L.R. Leenstra drs. H. Ladrak Mutaties In de loop van het jaar werd Martin Hiemink als PR-adviseur opgevolgd door Eric Le Gras. Het afscheid van Sjoerd Jantzen na een zeer lang lidmaatschap van de commissie zou in december plaatsvinden, maar is verschoven naar 2004. Vergaderingen Er werd zes maal plenair vergaderd en negen maal in subcommissies. Besehermiiigsactivïteïten Gemeente Assen Kloosterveen Heemschut diende bezwaar in tegen de voorgenomen sloop van de bouwhistorisch waardevolle boerderij aan de Hoofdvaartsweg 124 in Kloosterveen. De gemeente besloot weliswaar het bezwaar op formele gronden af te wijzen, maar deelde op 26 februari mee dat er wel bestuurlijke argumenten zijn voor behoud. De gemeente nam de inspanningsverplichting op zich om binnen de bestaande gevelstructuur een woon functie te realiseren met behoud van de boerderij. Deze inspanning is nog niet met succes beloond. Assen Gepleit werd voor behoud van het keramisch kunstwerk van Arno Smit op een buitengevel van de te slopen Van Voorthuyzenschool aan de Vredeveldse- weg. Het kunstwerk is echter verloren gegaan omdat de gemeente de kosten van behoud niet kon dragen. Bestemmingsplan Assen Noord De commissie reageerde uitvoerig op het Voor ontwerp Bestemmingsplan Assen Noord, evenals op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 19