besprekingen over de Regiovisie. De Drentse commissie onderhoudt het contact met de Groene Coalitie, de gesprekspartner van de provinciale en gemeentelijke besturen bij de besprekingen over de voorlopige regiovisie Assen-Groningen. Winsum De commissie heeft een gesprek gevoerd over de bescherming van Bellingeweer met twee ambtenaren van de gemeente Winsum. Loppersum Het voeren van een gemeentelijk monumentenbeleid was onderwerp van een gesprek tussen leden van de commissie en wethouder De Heer. Bellingwedde De commissie heeft een brief geschreven aan de Fortis Bank Vastgoed Landelijk over de verloedering van het erf van de Heemhoeve aan het Oosteinde 54 te Blijham, die eigendom is van de bank. Eemsmond Heemschut steunt de actie van de Stichting Rensuma Boon tegen woningbouw nabij het landgoed Rensumaborg te Uithuizermeeden en heeft een brief gestuurd naar B en W. Appingedam Heemschut heeft een advies ingediend bij B en W over de ontwikkeling van het terrein van de Groen van Prinsterer Mavo aan de S olwer derweg te Appingedam. Public delations De commissie was met een stand aanwezig op de 'Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven' op 8 november 2003. Overige PR-activiteiten bestonden uit het bijhouden van de website en het produceren van artikelen en actiestukjes voor het tijdschrift Heemschut en van berichten in de pers. Provinciale publieksactiviteiten Excursie De jaarlijkse excursie vond plaats op 14 juni 2003 en werd georganiseerd in samenwerking met Wierde en Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Tijdens de excursie zijn de nieuwe schuren van architect Jan Giezen bij boerderijen in Godlinze en Pieterburen bezocht, evenals de boerderij Lammerburen in Oldehove. Landelijke Heemschutdag De commissie Groningen heeft samen met Drenthe en Groningen de Landelijke Heemschutdag op 30 augustus georganiseerd. In Groningen zijn twee tochten uitgezet in het Westerkwartier (zie ook hoofdstuk 6, Landelijke Publieksactiviteiten). FRIESLAND Adres secretariaat: Steunpunt Monumentenzorg Wismastate 9 8926 RA Leeuwarden e-mail g.g.witsene@tiscali.nl samenstelling van de provinciale commissie drs. J.C. de Kroon, voorzitter mw. drs. H. van der lest, penningmeester G.G. Witsen Elias, secr. ad. en PR-adviseur ing. S.E. Wieringa, technisch adviseur dr. R.P. van Huiten, website mr. M. Brinksma H. Hettema mw. drs. R.L. Mulder-Radetzky P. Prins R. Saarloos mr. pj- Woudstra Mutaties Aan het eind van het verslagjaar heeft de heer mr. A.P.E.M. Pover het secretariaat neergelegd dat hij in maart van dat jaar had aanvaard. De functie is nu vacant en wordt ad interim ingevuld door de heer G.G. Witsen-Elias. Vergaderingen In 2003 vergaderde de commissie acht maal plenair. De beschermingsgroep kwam vier maal bijeen, waarbij zo mogelijk ook de PR-adviseur aanwezig was. De PR- groep vergaderde enkele malen ter voorbereiding op de Landelijke Heemschutdag. Beschermingsactïvïteïten Ontwerp Streekplan Fryslan Heemschut heeft deelgenomen aan de inspraakronde voor het ontwerp van het streekplan Friesland. Leeuwarden Molenonderbouw aan het Vliet Aan het Vliet, ooit een belangrijke waterweg naar Leeuwarden, staat nog een restant van een molen die jaren werd gebruikt als werkplaats van een ketel bouwer. Sinds het vertrek van de firma is het gebouw eigendom van de gemeente Leeuwarden en wordt voor het omringende gebied een plan ontwikkeld waarin voor de onderbouw van de molen geen plaats meer is. Heemschut onderzoekt of het mogelijk is om de onderbouw, die van een bijzondere constructie is, te behouden. Bonifatiushospitaal De gemeente Leeuwarden overlegt met de projectontwikkelaar Slokker en de directie van het MCL om een deel van het Bonifatiushospitaal te behouden. Inmiddels is door het Cuypersgenootschap de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd. 15 (per 31 december 2003)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 17