III Bestuur Samenstelling van het bestuur (per 31 december 1999) ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, voorzitter mr. M.L.M. van Ravels, secretaris mr. E. ten Cate, penningmeester mw. drs. I. Günther, vice-voorzitter ir. R.M.Th. Adriaansens drs. J.J. Bollebakker mr. E. Dienaar drs. P.H. van Gessel ir. P.C. Groen A.A.E.M. Gijsbers ir. N.R.A. Krekel drs.J.C. de Kroon drs. D. van Leeuwen mr. dr. A.H.A. Lutters mr. D.J. Merhottein ir. P. Reijenga drs. S. Sakko drs. W. Wolters drs. F.J.A. IJsselmuiden dr. P.G.J. Zelissen tevens lid van het dagelijks bestuur Mutaties Zie hoofdstuk II Leden, kopje algemene vergadering van leden. Vergaderingen van het algemeen bestuur In dit verslagjaar kwam het algemeen bestuur viermaal bijeen, te weten op 27 maart te Amsterdam, op 25 juni te Leiden, op 2 oktober te Utrecht en op 10 december te Amsterdam. Naast de reguliere zaken, zoals de rekening 1998, de begroting 1999 en de verslagen van vergaderingen en commissies, besteedde het bestuur veel aandacht aan de inhoud van de beleidsnota. In de vergadering van december werd deze nota, genaamd Beleidsnotitie 2000-2005, door het algemeen bestuur definitief vastgelegd. Vergaderingen van het dagelijks bestuur In dit verslagjaar kwam het dagelijks bestuur tienmaal bijeen. Vele onderwerpen passeerden de revue; aan de hand van een planningsschema werd aangegeven welke onderwerpen besproken zouden worden. De discussie over de beleidsnota vergde veel tijd omdat steeds het voltallige dagelijks bestuur betrokken werd bij de voorbereiding en vaststelling van de discussiestukken uit twee werkgroepen, te weten 'ruimtelijk beleid' en 'publieksactiviteiten'. De planning en uitvoering van de publieksactiviteiten kreeg ruime aandacht; aan het eind van het jaar werd besloten een parttime personeelslid aan te stellen ten behoeve van de coördinatie. Medio mei 2000 zal het bestuur deze activiteiten evalueren. Commissies en vertegenwoordigingen - Het dagelijks bestuurslid drs. S. Sakko is lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Nationaal Contact Monumenten (hierna: NCM). - Het algemeen bestuurslid mr. E. Dienaar vertegenwoordigt onze organisatie in Europa Nostra. - De permanente planningsgroep Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en Bond Heemschut kwam enkele malen bijeen. Voor Heemschut hebben hierin zitting drs. S. Sakko, de directeur juridische en ruimtelijke zaken drs. J.P.J. van der Haagen en ing. L. de Visser, technisch adviseur van de provinciale commissie Noord- Brabant. - De algemeen directeur de heer B.J.M. Duimel vertegenwoordigt Heemschut in de raad van advies van de stichting Menno van Coehoorn. - Het NCM stelde dit verslagjaar een directeurenoverleg in; namens Heemschut neemt de algemeen directeur aan dit overleg deel. - De penningmeester mr. E. ten Cate vergaderde dit verslagjaar tweemaal met de penningmeesters van de provinciale commissies. - De algemeen directeur bezocht namens Heemschut diverse bijeenkomsten, studiedagen, openingen en recepties. - Drs. S. Sakko is lid van het bestuur van de Stichting Platform voor Landschap en Cultuurhistorie; drs. J.P.J. van der Haagen is waarnemer. 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 7