aandacht aan de stoffering van de openbare ruimte in Nederland. Diverse.steden zijn de aanval begonnen op de verloedering van de openbare ruimte. Een artikel over het Limburgse Arcen, waarheen de jaarlijkse landelijke Heemschutdag voerde, haalde de omslag van het juninummer. In dit nummer startte ook een serie over de technisch adviseurs van de Bond Heemschut. Het coververhaal van het augustus nummer gaat over de Betuwe-lijn, die naar de mening van de auteur ons wordt opgedrongen. Heemschut probeert de schade, die deze nieuwe lijn aanricht, zo beperkt mogelijk te houden. Het oktobernummer is gewijd aan de provincie Friesland. De herbestemming en vaak ongelukkige aanpassing van monumentale boerderijen krijgt veel aandacht. In dit nummer ook een samenvatting van de oratie van prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs bij zijn aanvaarding van een hoogleraarschap in Nijmegen over de herinrichting van Nederland. In het decembernummer tenslotte werd door de redactie de prijsvraag Monumenten van de Toekomst uitgeschreven. Veel lezers zouden reageren. In dit nummer ook een boeiend artikel over de veranderingen in smaak over architectuur in de afgelopen eeuw. Redactieraad Samenstelling van de redactieraad 'per 31 december 1999) A.M. den Haan, voorzitter drs. J. Kamerling, secretaris drs. J.J. Bollebakker B.J.M. Duimel J.D. Gerritsen P. de Ruiter drs. W. Wolters De redactieraad kwam in 1999 zes keer als raad bijeen. Vaste agendapunten vormden ook in 1999 de evaluatie van verschenen nummers en de advisering over komende nummers. Op dat tweede punt kwam in de loop van het jaar meer nadruk te liggen. Die advisering is vergemakkelijkt nu de redactie op langere termijn de voorbereiding van nummers plant. De raad heeft krachtens het redactiestatuut tot taak de redactie te adviseren over het redactiebeleid en het bestuur over het optimaliseren van de voorwaarden om tot een goed tijdschrift te komen. Tevens fungeert de raad als een klankbord voor de redactie en als een soort buffer tussen bestuur en redactie, zodat laatstgenoemde relatief autonoom zijn werk kan verrichten. De redactieraad adviseerde de redactie het afgelopen jaar in de geest van de in 1998 door de raad uitgebrachte notitie Tijdschrift in ontwikkeling. De redactie werkte deze notitie nader uit in zijn notitie Tijdschrift 2000, waaruit we in de bijdrage over het tijdschrift citeerden. De redactienotitie vond bij de raad een warm onthaal. De raad zal, nu de rol van uitgever Waanders kleiner wordt en zij zich gaat beperken tot de technische productie, de redactie extra stimuleren en ondersteunen. Op 15 april vond in het hoofdkwartier van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist een brainstormbijeenkomst plaats van redactie en redactieraad met directeur prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs. Asselbergs gaf een boeiende uiteenzetting over de actuele trends in de monumentenzorg en hoe Heemschut daarop zou kunnen inspelen. Afgesproken werd de contacten tussen de voorlichter van de Rijksdienst en de redactie te intensiveren. In 1999 droeg mevrouw drs. I. Günther haar taak als portefeuillehouder tijdschrift in het dagelijks bestuur over aan het nieuwe dagelijks bestuurslid drs. W. Wolters, die tevens toetrad als nieuw lid van de redactieraad 52 Gerrit Tangerman, technisch adviseur in Drenthe, werd geïnterviewd voor hetjuninummer van Heemschut. (foto: Bert Vendrik)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 54