I Voorwoord Het jaar 1999 heeft in het teken gestaan van een nieuwe start binnen Heemschut. De belangrijkste items hierbij waren het formuleren van beleid en prioriteiten voor de periode 2000-2005, het aanpassen van de personeelsformatie en het moderniseren van de kantoorapparatuur. Op voorstel van het dagelijks bestuur werd een discussiegroep samengesteld, bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur en enkele leden van het algemeen bestuur, die de opdracht kreeg een beleid- en prioriteiten nota te ontwerpen. In zijn vergadering van december 1999 heeft het bestuur de nota, geschreven door de heer ir. N.R.A. Krekel, vast gesteld. Dit voorgenomen beleid dient op korte termijn onder de aandacht gebracht te worden van opinion leaders op landelijk en provinciaal niveau, de leden van de Vereniging Bond Heemschut en het grote publiek. Het dagelijks bestuur zal daarop in 2000 een plan van actie vaststellen. In de loop van het jaar 1999 werd de voorgenomen uitbreiding van de personeelsformatie uitgevoerd. Dit houdt in dat het landelijk bureau versterkt werd met een PR-coördinator en een coördinator voor de publieksactiviteiten. Over de aanstelling van een parttime planologisch medewerker werd een principe besluit genomen. Het bestuur nam tevens een besluit om de bestaande kantoorapparatuur te vervangen door een computer netwerk. Door een substantiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd de aanschaf mogelijk gemaakt. Wij zijn het Fonds zeer erkentelijk voor deze bijdrage. Deze maakt het mogelijk zeer efficiënt te werken en gebruik te maken van de meest moderne communicatietechnieken. Veel dank zijn wij verschuldigd aan allen die het mogelijk gemaakt hebben om het beschermingswerk en de publieksactiviteiten te kunnen uitvoeren, of dit nu is voor hun hulp als lid van een commissie of werkgroep, hun hulp bij een activiteit, of door het geven van financiële steun. ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken voorzitter 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 4