schriftelijk ingebrachte stellingen en standpunten werden nagenoeg alle gehonoreerd. De stand van zaken ten aanzien van het op te richten netwerk van decentrale monumentenzorgsteunpunten werd besproken. Als ideële monumentenwacht dient de Bond Heemschut erkende overlegpartner te zijn op de provinciale steunpunten. De ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het landelijke gebied baarden nog altijd zorg; vooral de veelheid van moderne windturbines in de 'windrijke' provincies en de instandhoudingsproblematiekvan de monumentale boerderijen vroegen de aandacht. Het vigerende meerjaren actieplan van de Bond Heemschut werd ook in 1999 door de provinciale commissies in behoorlijke mate beleidsmatig ten uitvoer gebracht. Het tijdschrift Heemschut maakte diverse malen wederom melding van zaken op het terrein van de planologische en bestuurlijk-juridische monumentenzorg, die op de vergaderingen van het college van technisch adviseurs aan de orde waren gesteld. Reeds in 1996 werd door het bestuur een principebesluit genomen om te komen tot een provinciale commissie Flevoland. In 1999 werd twee maal vergaderd door de voorlopige 'pré provinciale commissie Flevoland'. Doel was te onderzoeken of er voldoende nut en noodzaak is voor een dergelijke commissie. Naar aanleiding van de bevindingen zal in september 2000 al dan niet beslist worden tot oprichting van een provinciale commissie Flevoland. De technisch adviseur en de PR-medewerker van de voorlopige commissie Flevoland werden gedurende het verslagjaar als waarnemer uitgenodigd tot het bijwonen van respectievelijk de vergaderingen van technisch adviseurs en die van de PR-medewerkers. 46

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 48