LIMBURG Beschermingsactiviteiten Adres secretariaat: Postbus 670 6040 AR Roermond Samenstelling van de commissie (per 31 december 1999) mr. dr. A.H.A. Lutters, voorzitter ir. P.J.A. Bongaerts, secretaris G.F.P. Hermans, penningmeester ir. F.Q.J.L. Hoebens drs. F.E.R. Hovens, PR-medewerker ir. P.J. Huiberts drs. A.M.P.P. Janssen drs. J.M.T. J anssen-Daniëls P. Michielsen ir. H.M.J. Palmen, technisch adviseur ing. J.L.M. Ramakers ing. L.J.S. Vos Mutaties Op donderdag 25 februari 1999 werd tijdens een informele vergadering en aansluitend diner afscheid genomen van de heer mr. J.L. Matti, die al sinds april 1991 de functie van voorzitter van de commissie Limburg bekleedde. De voorzittershamer werd overgenomen door de heer Lutters, oud gemeentesecretaris van Maastricht. Eind 1999 liet de heer ing. J.L.J. Ramakers weten dat hij mede vanwege zijn leeftijd uit de commissie wenste te stappen. In het verleden had hij namens het Bisdom Roermond zitting. Hij adviseerde dan ook om als zijn opvolger de heer ing. J.A.L. Meuwissen aan te wijzen. De heer Meuwissen is werkzaam bij het Bisdom Roermond als hoofd afdeling Bouwzaken, Kunst en Cultuur. Er werd besloten om dit advies op te volgen. Vergaderingen De commissie Limburg kwam in 1999 zesmaal bijeen, en wel op: 25 februari, 22 april, 10 juni, 2 september, 20 oktober en 16 december. De vergadering van 22 april 1999 werd bijgewoond door de heer B.J.M. Duimel, algemeen directeur van de Bond Heemschut en mevrouw M. Visser, met name inzake de geplande samenwerking met de Stichting Monumentenhuis Limburg en de op 5 en 6 juni te houden Heemschut Monumentendagen Roermond. Drie vergaderingen werden namens het landelijk bureau bijgewoond door de directeur ruimtelijke en juridische zaken, drs. J.P.J. van der Haagen. Tijden de diverse vergaderingen werd uitgebreid gesproken over de beleidsnotitie van de Bond Heemschut en de daarbij behorende koersbepaling voor de toekomst. Huurde, klooster Overbunde De ontwikkelingen rond dit leegstaande klooster complex zijn aan de orde geweest, maar er werd besloten om geen actie te ondernemen daar het een al twee jaar oud plan betrof. Maastricht, randweg Ook in 1999 werd door de gemeente Maastricht de nodige studie verricht inzake de problematiek van de Rijksweg A2/E2 5, die door de stad Maastricht loopt en als een barrière wordt ervaren. De commissie Limburg volgt in de persoon van de heer Huiberts de ontwikkelingen. Er zijn als oplossing voor deze problematiek diverse varianten ontwikkeld en de gevolgen van deze varianten worden aandachtig bestudeerd. Ook wordt de aansluiting van de Beatrixhaven op de Rijksweg A2/E2 5 nader onderzocht. Maar een eventuele aansluiting vormt een bedreiging voor een groene zone waar zich diverse landgoederen bevinden. Nieuwstadt, Kasteel Millen/BAB46 Ook in 1999 werden de ontwikkelingen rond de Bundes Autobahn 46 (BAB 46) gevolgd. De heren Huiberts en Janssen houden de ontwikkelingen in de gaten. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het is de bedoeling dat deze autoweg in de toekomst bij kasteel Millen, dat gelegen is nabij de grens van Duitsland met de gemeenten Susteren en Sittard, over het Nederlands grondgebied gaat lopen. Later zal de N247 aansluiten op de Rijksweg A2/E25. Rijksweg 13-Zuid De commissie Limburg heeft ook in 1999 de ontwikkelingen rond de Rijksweg 73-Zuid aandachtig gevolgd door middel van contactpersoon de heer Huiberts. Zo heeft hij zitting in de klankbordgroep inzake ondertunneling van de rivier de Roer. Ook in dit gebied zijn de gevolgen voor de cultuur monumenten in beeld gebracht en er wordt gestreefd om de aanwezige monumenten zoveel mogelijk te ontzien. Deze rijksweg zal waarschijnlijk niet voor 2005 gereed zijn. Roerdalen, voormalig College St. Ludwig te Vlodrop In 1997 is het voormalig College St. Ludwig aangewezen als rijksmonument. De Stichting MERU/MVXJ, eigenaar van dit complex, heeft beroep tegen deze aanwijzing ingesteld. Dit beroep is later om onduidelijke redenen ingetrokken. Zo wordt ook door de eigenaar van het gebouw de definitieve status van rijksmonument erkend! Er is wederom een sloopvergunning volgens de Monumentenwet 1988 aangevraagd en afgegeven, waartegen door diverse instanties, o.a. door de staatssecretaris van Cultuur, bezwaar is gemaakt en later beroep is ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank te Roermond. De Bond Heemschut ondersteunt de zeer actieve Heemkundevereniging Roerstreek en de Stichting Burgercomité St. Ludwig, vooral met juridische raad. 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 42