locatie in het stadhuis van de gemeente Grave gehouden, de overige vergaderingen werden in de vergaderruimte van het Franciscushuis te 's-Hertogenbosch gehouden. Beschermingsactiviteiten Breda, SintAnnakerk Hier dreigde sloop! Inmiddels is bekend geworden dat er een goede herbestemming voor dit gebouw is gevonden. De noodzakelijke aanpassingen worden inmiddels voorbereid. Nu reeds is bekend dat het exterieur in hoofdzaken niet zal worden aangetast. We blijven de ontwikkelingen volgen. Breda, Pand Overakkerstraat 90-92 Vanwege de commissie werd duidelijk kritiek uitgebracht op het plan voor de uitbreiding van het zeer interessante gebouw 'Vrederust'. Inmiddels zijn in het plan zodanige wijzigingen aangebracht dat kon worden ingestemd met het bouwplan. De betreffende bouwvergunning werd inmiddels verleend. Dongen, Laurentiuskerk Nadat bekend werd dat een advies was uitgebracht aan het bestuur van de parochie, waarin het er in feite op neer komt dat drie kerken met sloop bedreigd worden, is er door onze technisch adviseur, in een reactie op dit bericht, gepleit voor het in stand houden van met name de zo markante en beeldbepalende Laurentiuskerk. Inmiddels is er ook vanuit andere groeperingen gereageerd. Er blijkt een breed draagvlak te zijn om alles in het werk te stellen om deze koepelkerk te behouden. Ook het parochie bestuur is doordrongen van het belang om dit gebouw in stand te houden en het gemeentelijk apparaat verzet zich vooralsnog eveneens tegen sloop. Naar verluidt is het gebouw voorgedragen aan de minister voor plaatsing op de lijst van rijksmonumenten. Het ziet er naar uit, dat de dreiging van sloop vooralsnog is afgewend. Halsteren, Pand Dorpsstraat 103 Het met sloop bedreigde boerderijencomplex op dit adres had reeds enige jaren de volle belangstelling van onze provinciale commissie. Dit complex onderging in het voorjaar het lot van zovele monumenten, waarbij er sprake is van een langdurige touwtrekkerij met de eigenaar om te komen tot een verantwoorde bescherming van de monumentale waarde. Er breekt namelijk een allesvernietigende brand uit, waarna het gehele complex als verloren moet worden beschouwd. Helaas moest deze zaak daardoor worden afgevoerd van onze lijst met actiepunten. Heusden, Pand Wijksestraat 3 Dit voor het straatbeeld zeer bepalende pand is in 1998 afgebrand. Inmiddels werd een plan ingediend voor herbouw op deze locatie. Hoewel het nieuwe plan afwijkt van het oorspronkelijke pand wordt geen afbreuk gedaan aan het straatbeeld. Als zodanig bestaat geen grond meer voor bezwaren. Heusden, Pand Wijksestraat 8 Mede als resultaat van een door ons uitgebracht schriftelijk verzoek, is het college van B&W in overl eg getreden met de eigenaar om tot een voor beide partijen bevredigend plan tot herstel c.q. restauratie van dit monument te komen. Naar verluidt verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. Eén en ander wordt door ons nauwlettend gevolgd. Veldhoven, Museum, 't Oude Slot Namens de provinciale commissie werden alweer enige tijd geleden bezwaren gemaakt tegen de voorgenomen uitbreiding van dit museum. Naar de mening van de commissie zal het monumentale hoofdgebouw, een voormalige boerderij, bij uitvoering van het uitbreidingsplan, op een onaanvaardbare wijze geweld worden aangedaan. De procedure is inmiddels in gang en het college van B&W heeft laten weten dat op onze en door anderen ingediende bezwaren in januari 2000 zal worden beslist. Naast de boven vermelde zaken werd de provinciale commissie bij nog enkele zaken betrokken, waarbij echter geen directe actie noodzakelijk bleek. Of wel had de betreffende gemeente reeds positief ingegrepen, of wel bleek er sprake van 'vals alarm'. Diverse zaken en publieksactiviteiten In 1999 werd een begin van overleg gemaakt van de technisch adviseurs met het consulenten-netwerk Noord-Brabant, een initiatief van de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg. Ook werd in 1999 het officiële startsein gegeven voor het Monumentenhuis Noord-Brabant, waarmee onze provinciale commissie en de technisch adviseurs onmiddellijk een goede relatie hebben opgebouwd. De nieuwe beleidsnota van de Bond Heemschut werd door onze provinciale commissie onderschreven, zij het dat onze provinciale commissie nadrukkelijk heeft gesteld dat het manifest 'Nederland als kunstwerk' van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling in deze nieuwe beleidsnota opgenomen diende te worden. Ook werd in 1999 het 'Brabant Manifest' door onze provinciale commissie onderschreven, een manifest waarin de provincie Noord-Brabant haar visie en beleid weergeeft voor de cultuurhistorische ontwikkeling van Noord-Brabant voor de komende tientallen jaren. De jaarlijkse, vanwege de provinciale commissie georganiseerde excursie, zou dit jaar plaatsvinden op 9 oktober. Er werd een interessante tocht uitgestippeld in het zuidwesten van de provincie en Bergen op Zoom, Rucphen en Oudenbosch stonden hierbij centraal. Helaas moest de excursie worden geannuleerd omdat, gelet op de te maken kosten, zich te weinig deelnemers hadden aangemeld. 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 41