Netwerken ZEELAND Leden van de provinciale commissie worden regelmatig gevraagd zitting te nemen in andere vormen van overleg. Zo is technisch adviseur A.C. Bitter toegetreden tot de Monumentencommissie van Hendrik Ido Ambacht, en hebben M. Tillema en L.H. van der Meule zitting in respectievelijk de Monumentencommissies van Graafstroom en Sliedrecht. Als vervolg op de betrokkenheid bij de totstandkoming van het Landschapsbeleidsplan Alblasserwaard heeft P. Gort zitting genomen in de begeleidingscommissie Boerderij en Erf Alblasserwaard. In de bollenstreek onderhoudt J.E. van Teylingen contacten met de historische verenigingen en de aldaar ingestelde Monumentencommissies van o.a. Lisse en Sassenheim. Commissielid S. van Haersma Buma maakt sinds jaar en dag deel uit van het Haags Monumentenplatform en in Dordrecht worden de contacten met o.a. Oud Dordrecht en Hendrick de Keyser door de heren Beels en Bollebakker in stand gehouden. De lezer dient te beseffen dat voorgaande opsomming slechts een bloemlezing is van de vele contacten die vanuit Heemschut Zuid-Holland met de andere spelers in het veld van de monumenten bescherming worden onderhouden. Adres secretariaat: Sardijngeullaan 9 43 71 PS Koudekerke Samenstelling van de commissie (per 31 december 1999) ir. R.M.Th. Adriaansens, voorzitter mw. mr. C.F.V. Herbers-Schoenmakers, secretaris drs. HM. van de Boomgaard, penningm.eester drs. W. Heijbroek, vice-voorzitter G.M. Baijens, PR-medewerker Ing. H. Goedegebure, technisch adviseur drs. A.P. de Klerk B. Oele mw. drs. B.I. Sens Mutaties Eén lid nam afscheid van de provinciale commissie Zeeland, te weten de heer mr. G.H. Wildeboer, wegens vertrek uit de provincie. Inmiddels is mevrouw Herbers-Schoenmakers toegetreden tot de commissie als secretaris. Vergaderingen De commissie vergaderde in 1999 drie keer, namelijk op 22 februari, 17 mei en 29 november. Een werkgroep, bestaande uit de voorzitter, de PR- medewerker, de technisch adviseur en de secretaris, kwam enkele malen bijeen ter bespreking van actuele zaken. Een andere werkgroep ter voorbereiding van de excursie (zie hierna) vergaderde een aantal malen. Beschermingsactiviteiten Brouwershaven, afwateringssluis In de Schouwsedijk, een binnendijk op Schouwen- Duiveland ten westen van Brouwershaven, bevindt zich een oude afwateringssluis. Deze verkeert in niet al te beste staat. Het sluisje bestaat uit twee gemetselde landhoofden en twee eveneens gemetselde overwelvingen. Bij een geplande dijkverzwaring dreigt de sluis te worden gesloopt. Heemschut heeft het waterschap de Zeeuwse Eilanden verzocht om bij het uitwerken van de plannen tot verzwaring van het dijklichaam en het aanleggen van een fietspad op de dijk rekening te houden met de instandhouding van dit stukje cultuurbezit en een restauratie hiervan te overwegen. Domburg, Badpaviljoen In de duinen van Domburg staat het uit 1889 stammende Badpaviljoen, dat zijn glorietijd beleefde in het eerste kwart van de 20ste eeuw, toen het een trefpunt was van (in hoofdzaak Duitse) vorsten en kunstenaars als Jan Toorop en Piet Mondriaan. Het was het centrum van het mondaine badleven van 34

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 36