daar te weinig zicht is op de haalbaarheid van de opties tot (gedeeltelijk) behoud en herbestemming van het complex. Een nadelig punt is de zeer zware uitvoering in beton van sommige onderdelen waardoor verbouwing tot wooneenheden ernstig bemoeilijkt wordt. Het zal een zaak van lange adem worden waarin het laatste woord ook door Heemschut nog niet is gezegd. Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 32, boerderij De Olm' In het vorige jaarverslag maakten wij melding van de voordracht voor rijksbescherming van deze laatste resterende boerderij - het gaat eigenlijk om een opkamer- in een industriegebied in ontwikkeling. De tijdelijke bescherming als gevolg van de voordracht gaf de plaatselijke voorvechters voor behoud enige tijd om alternatieven tegen de sloop te ontwikkelen. De alternatieven zijn door de gemeente gewogen en te licht bevonden en toen dan ook de voordracht van Heemschut door de staatssecretaris werd afgewezen, viel het doek voor 'De Olm' en werd een industrie gebied weer een beetje meer industrie en een beetje minder afwisselend en interessant. Rotterdam, tracé RandstadRail Heemschut volgt de plannen rondom RandstadRail al geruime tijd nauwgezet. Met name de tracékeuze in Rotterdam baart onze organisatie zorgen. De gemeente Rotterdam had vijf varianten ontwikkeld waaruit zij er één wilde kiezen. Waarschijnlijk zou het 'Spoorsingeltracé' bij die gelegenheid als een favoriete variant worden gepresenteerd. De Spoorsingel maakt onderdeel uit van het befaamde en voor Nederland uitzonderlijke 'Plan Rose'. Dit plan, dat in 1854 is ontwikkeld door ir. W.N. Rose, stadsarchitect en directeur gemeentewerken Rotterdam, markeert een keerpunt in de stedenbouwgeschiedenis van Rotterdam. Met de aanleg van een cordon van nieuwe weteringen in de polders rond de oude stad, die nog door grachten was omringd, werd in één keer de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond Rotterdam verbeterd. Ook werden de hygiënische voorwaarden voor stadsuitleg gecreëerd en mogelijkheden geschapen voor nieuwe woongebieden voor welgestelden. Dit laatste werd verwezenlijkt door de waterkerende en -verversende weteringen tevens te bestemmen als chique wandel- en woonzones, waar villa's en herenhuisachtige bebouwing het decor voor de romantische, in landschapsstijl vormgegeven 'singels' vormden. Op deze manier werden de Westersingel, de Spoorsingel, de Boezemsingel, de Crooswijkse- en de Noordsingel ontworpen en aangelegd. Singels als deze komen vrijwel nergens anders in Nederland voor. Dat is dan ook de reden geweest dat bureau Monumenten Rotterdam heeft voorgesteld de singels te beschermen als beschermd stadsgezicht. Heemschut vreesde voor aantasting van deze cultuurhistorische waarden door de te kiezen 'open' bouwmethode. Een deel van de bebouwing moest worden gesloopt. Door langdurig bouwverkeer, bemaling en trillingen zou schade kunnen optreden aan de andere gebouwen. Na herinrichting van de openbare ruimte zal de verschillende leeftijd van de groenvoorzieningen resulteren in een langdurige en aanzienlijke disharmonie. Heemschut heeft aan de gemeente Rotterdam gevraagd een van de alternatieve plannen te kiezen waar de cultuurhistorische waarden niet worden bedreigd. PR- en publieksactviteiten Het gehele jaar door werden de eigen leden van de vereniging via de rubriek Heemschut Actiefin het eigen tijdschrift op de hoogte gehouden van acties tot behoud van cultuurmonumenten in de provincie. Waar mogelijk werden berichten aangaande acties verzonden maar soms belichtten ook journalisten verbonden aan andere media een Heemschutactie. Een goed voorbeeld daarvan vormt de berichtgeving in de Rotterdamse pers waarin de bezwaren van Heemschut tegen het oorspronkelijk gekozen tracé breed werden uitgemeten. Een eerste aanzet tot het opzetten van de Zuid- Holland site op Internet werd gegeven maar het regelmatig onderhouden van de site levert nog problemen op. Voor 2000 wordt hier gestreefd naar verbetering. Zowel de excursie op 29 mei naar de Alblasserwaard als de aanwezigheid van Heemschut Zuid-Holland op Open Monumentendag in Vianen was aanleiding voor publiciteit in de plaatselijke en regionale pers. 33 Heemschut aandacht in de kerk van Goudriaan tijdens de excursie van 29 mei 1999. (foto: Leo van derMeide)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 35