objectgerichte bescherming naar gebiedsgerichte bescherming (Belvedere). Moeten we kiezen of proberen we allebei de soorten bescherming gestalte te geven? Bij al deze besprekingen was de landelijk directeur juridische en ruimtelijke zaken drs. J.P.J. van der Haagen een graag gezien gast en gewaardeerde adviseur. Beschermingsactiviteiten In het begin van het verslagjaar waren 76 gevallen in behandeling. Aan het eind van 1999 waren 71 gevallen in behandeling. Voor de duidelijkheid: tijdens het jaar werden enkele tientallen gevallen al dan niet succesvol afgesloten van de lijst afgevoerd, maar er kwamen er weer bijna net zo veel bij. De technisch adviseurs verrichtten het leeuwendeel van het voorbereidend onderzoek en voerden de meeste daaraan gepaard gaande besprekingen. Door de brede spreiding van kennis en ervaring binnen de commissie is evenwel de uiteindelijke standpuntbepaling zaak van commissie- breed overleg. Den Haag, Buitenom, 'De Blauwe Aanslag' Geruime tijd heeft Heemschut goede contacten onderhouden met het krakerscollectief dat in 'De Blauwe Aanslag' woont en werkt. In de Raad van Stateprocedure zoals aangespannen door het collectief droeg Heemschut een steentje bij door het op verzoek verstrekken van advies en het opstellen van een waardebepaling. Hierin memoreerde Heemschut aan het feit dat behalve de belastingdienst ook de bekende Haagse aardewerkfabriek Rozenburg in het complex gevestigd is geweest. De krakers hebben het, Heemschuts steun ten spijt, niet gehaald. De Blauwe Aanslag zal worden gesloopt om een rotonde aan te leggen. Leiden, Aalmarktproject Het betreft hier een voorontwerp voor een grootschalig inbreidingsproject in het alleroudste deel - tussen Rijn en Breestraat gelegen - van de Leidse binnenstad. De gemeente heeft de commissie nadrukkelijk benaderd om te reageren op de visie van de projectontwikkelaar MAB. De commissie besloot tot een gedegen historisch stedenbouwkundig vooronderzoek om de reactie op te baseren. Het onderzoek leerde dat in de loop der eeuwen geleidelijk aan dichtslibbing van de binnenterreinen van de bouwblokken had plaatsgevonden alsmede een opeenstapeling van te grootschalige functies en het daardoor aangezogen verkeer. Heemschut Zuid- Holland pleitte voor het gedeeltelijk weer openwerken van de binnenterreinen en het versterken van de kleinschalige structuur. Tevens gaf Heemschut aan niet gelukkig te zijn met het aan te leggen Waagplein, daar dit een onaanvaardbare aantasting van de vanouds gesloten gevelwand aan de Breestraat met zich meebrengt. De integrale reactie van Heemschut is ook op de Heemschut website te raadplegen. Leiden, meelfabriek De Sleutels In Leiden staat op een voormalig bolwerk een meelfabriek waarvan de oudste onderdelen nog uit de vorige eeuw dateren. Bedrijfsbeëindiging noodzaakt tot het zoeken naar een andere bestemming. Daarbij zijn verschillende benaderingen mogelijk. Sloop van het totale complex en opname van het bolwerk in de groenstructuur van de Leidse stadssingels is financieel niet haalbaar. Sloop van het complex en volledige vervanging door nieuwbouw wist het volledige verleden op de plek uit en wordt door historisch geïnteresseerd Leiden niet geaccepteerd. Heemschut werd tevens om een standpuntbepaling gevraagd, maar heeft die tot op heden nog niet geformuleerd T- 32 De Aalmarkt in Leiden, (foto: Leo van derMeule)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 34