HengeloPlan Thiemsland (plaats Hnys Hengelo en omgeving) Sinds 1988 heeft de provinciale commissie Overijssel getracht belangstelling te wekken bij B&W van de gemeente Hengelo voor de mogelijkheden en kansen die aanwezig waren bij de herinrichting van het voormalige grachtencomplex van de havezate Huys Hengelo. Sinds het begin van de 20ste eeuw was op die plek het HOLEC-concern gevestigd (ongeveer zeven hectare). Dat complex werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Het terrein zelf is van grote cultuurhistorische waarde, vooral om archeologische redenen. Verder ligt het complex binnen een halve cirkel van monumenten zoals de Oude Begraafplaats (sinds de 14de eeuw) met toegangspoort, de eerste Twentsche Energiecentrale uit 1901 (HEIM), het directiegebouw van HOLEC, de Oude Kerk (Waterstaatskerk) en een 19de-eeuws herenhuis. Vooreerst geven de wegen aan de kant van het oorspronkelijke dorp nog de verkavelingslijnen aan met wat woningen uit het einde van 19de eeuw langs de dorpsrand. De oprijlaan naar het kasteel is aanwijsbaar. In 1988 wees de provinciale commissie het Hengelose college van B&W al op het belang van de samenhang tussen het havezateterrein en de aangrenzende bebouwing. Ook in 1990 vroeg de provinciale commissie aandacht voor het Huys en de omringende historische elementen. Er werd toen vooral gewezen op de historische 'wand' in de bocht van de Deldenerstraat. In 1995 kon het havezateterrein worden onderzocht via een groot opgezette opgraving. De verwachtingen werden toen ver overtroffen. Tijdens een inspraak- en discussieavond in 1997 was de provinciale commissie vertegenwoordigd en lichtte het belang van het terrein nader toe. Nadat in 1998 de eerste plannen voor herinrichting openbaar werden, vroeg de provinciale commissie het college van B&W weer om aandacht voor de cultureel-historische kanten van het Huys Hengelo terrein en de omgeving. Gevraagd werd bij de uitwerking van de plannen goed rekening te houden met de bestaande omringende bebouwing, het kasteelcomplex en de archeologie. Op deze noodkreet werd geen enkele reactie ontvangen! Begin 1999 werd het bebouwingsplan ter visie gelegd. Toen bleek dat een aantal beeldbepalende panden langs de 'schil' zou worden afgebroken. De geplande hoge nieuwbouw zal de zichdijn op de spits van de waterstaatskerk doen verdwijnen. Een bezwaar schrift namens de provinciale commissie Overijssel werd afgewezen, ondanks het feit dat tweemaal een gesprek kon worden aangevraagd met leden van B&W en het bouwteam. Een aanbod tot restauratie van een af te breken pand werd genegeerd. Het belang van de intenties van de nota Belvedere is hier sprekend. Kampen, Stadsziekenhuis Het Kamper Stadsziekenhuis, een schepping van architect Kromhout, mag blijven staan. Het inmiddels gesloten en tegen vandalen dichtgespijkerde gebouw dreigde gesloopt te worden. Hoewel het gebouw aan de le Ebbingestraat in 1988 al de kwalificatie kreeg van 'monumentaal, beeldbepalend pand met grote Si. Het Ka?nper Stadsziekenhuis stond op de nominatie om afgebroken te voorden. Mede door het ijveren van Heemschut lijkt da t gevaar inmiddels afgewend.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 17