- Heemschutexcursie Federiksoord - reclame langs de Drentse snelwegen - boerderij De Kleine Scheere bij Coevorden - locatie gemeentehuis Coevorden bij de Poppenharelaan (2x) - tracé Zuidelijke Ringweg Groningen - Heemschutexcursie naar de veenkoloniën - behoud oude hoofdgebouw Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sinds december is Heemschut Drenthe op het Internet aanwezig met een aantal provinciale pagina's met relevante en actuele informatie. Ook kan via de website per e-mail contact met Heemschut Drenthe worden opgenomen. Er werd persinformatie verstrekt toen de Drentse pagina's op de Heemschutwebsite beschikbaar kwamen. Provinciale samenwerking Sinds 1995 heeft de provinciale commissie zitting in het proefproject Steunpuntennetwerk Monumentenzorg in Drenthe. Dit initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is indertijd met name in het leven geroepen om na te gaan hoe de samenwerking tussen de verschillende overheden en het particulier initiatief beter zou kunnen worden gecoördineerd. Ook wilde men in het steunpunt de samenwerking op inhoudelijk gebied tussen de verschillende disciplines en uitvoerders van het beleid op het gebied van het cultureel erfgoed intensiveren. In het verslagjaar ging vrijwel alle aandacht in het steunpunt uit naar het uitvoerende werk en de samenwerking van de betrokken provinciale instellingen met beroepskrachten. Dit zorgde ervoor dat de meer algemene beleidsmatige kant, waar Heemschut bij betrokken was, enigszins naar de achtergrond verdween. Inmiddels heeft gedeputeerde mevrouw M. Brink de voorzitter van de provinciale commissie toegezegd dat het de bedoeling is om voorjaar 2 000 de draad op dit punt weer op te pakken en dat Heemschut Drenthe een uitnodiging kan verwachten. tairway promotions engelse dubbeldekker en OLDTIMERS 12 TE HUUR A9 J BEPRIJFSRUf |(0528)-23 te HUUR: ORIGINELE TEL. GIETEN 263646 TEL. ASSEN 355026 De actie van de provinciale commissie Drenthe om ontsierende reclame langs de Drentse snelwegen daadwerkelijk verwijderd te krijgen wierp in 1999 duidelijk zijn vruchten af. (foto: Bert Vennik)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 14