het vroegere blokhuis. Ook zijn in het verleden resten gevonden van een oud gangenstelsel. De provinciale commissie houdt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en heeft verschillende instanties ingelicht. Kalium Vertegenwoordigers van de provinciale commissie Friesland hebben met het college van B&W van de gemeente Kollumerland van gedachten gewisseld over het mogelijke behoud van het monument aan de Voorstraat te Kollum. Het blijkt dat het monument mede door de geweldig hoge kosten van grond- sanering niet is te redden. De gemeente trekt het boetekleed aan en zal in het vervolg zorgzamer met haar monumenten omgaan. Leeuwarden De Friesland Bank wil op de huidige plaats van de bank uitbreiden met 6000 m2. Het plan valt binnen het gebied dat is aangewezen als beschermd stads gezicht en valt in de waarderingszone C. Het gehele blok zal worden bebouwd in zes woonlagen en in het blok zal een kantorentoren gebouwd worden van 5 0 m hoog. Hoewel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een positief advies heeft afgegeven, hebben we onze bedenkingen tegen dit plan ingediend. De commissie houdt de vinger aan de pols. Workum De stichting Jopie Huisman Museum heeft een bouw plan voor de uitbreiding van het museum ingediend bij de gemeente Nijefurd. Hiervoor moesten twee panden aan de Noard 2 en 4 worden afgebroken. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan en past niet qua maat en schaal in de historische gevelwand van de Noard. De commissie heeft haar bedenkingen tegen het plan ingediend, waardoor uiteindelijk een nieuw bouwplan is ontwikkeld waarin de twee te slopen panden worden gerestaureerd. Publieksactiviteiten Excursie Voor 16 oktober 1999 werd een excursie gepland met als onderwerp 'waterstaatkundige werken'. De excursie werd ter elfder ure afgeblazen omdat het waterschap, eigenaar van het gemaal Woude te Lemmer, geen mensen kon leveren om de excursie te begeleiden. Heemschut Monum,entendag Leeuwarden Op 6 en 7 november vonden in Leeuwarden Heemschut Monumentendagen plaats, die in het teken stonden van de Friese Nassau's. Verscheidene leden van de provinciale commissie waren gedurende beide dagen aanwezig om de bezoekers te ontvangen en/of toelichting te geven bij de opengestelde monumenten, (zie ook hoofdstuk VII Publieksactiviteiten) DRENTHE Adres secretariaat: Van der Feltzpark 7 9401 HM Assen e-mail: drenthe@heemschut.nl Samenstelling van de commissie (per 31 december 1999) ir. P.C. Groen, voorzitter mr. D. Hoeksema, secretaris ir. R. Ritz, penningmeester mw. G. Amoureus ing. H. Berg drs L. Boivin, PR-medewerker W.F.R. Feenstra ing. G. Herlaar, technisch adviseur ing. Sj.Jantzen, ir G. Tangerman, technisch adviseur Mutaties In het verslagjaar bleef de samenstelling van de commissie ongewijzigd. Vergaderingen De provinciale commissie Drenthe vergaderde in 1999 zevenmaal plenair. De vergaderdata waren: 15 januari, 19 maart, 7 mei, 18 juni, 27 augustus, 22 oktober en 17 december. De vergaderingen werden zoveel mogelijk bijgewoond door de heer drs. J.P.J. van der Haagen, directeur juridische en ruimtelijke zaken van Heemschut. De vergadering van 27 augustus werd bijgewoond door enkele leden van de provinciale commissie. Groningen. Het bezoek diende om beter op de hoogte te raken van eikaars manier van werken. Ook was bij die vergadering aanwezig de heer drs. E.W.G. van der Bilt, de directeur/rentmeester van de stichting Het Drentse Landschap. Van der Bilt wilde eens nader kennis maken met Heemschut. Hij was van oordeel dat de doeleinden van Heemschut en die van Het Drentse Landschap parallellen hebben die in voorkomende gevallen gemeenschappelijk optreden mogelijk en wenselijk zouden kunnen maken. Net zoals in de voorgaande jaren stelde de stichting Het Drentse Welstandstoezicht vergaderaccommodatie en kantoorfaciliteiten beschikbaar. Beschermingsactiviteiten Onder het vaste agendapunt 'technische zaken' komen in elke commissievergadering onderwerpen aan de orde die door leden van Heemschut of anderen ingebracht zijn. De technisch adviseurs gaan vervolgens na of een onderwerp van bespreking een 'geval' voor Heemschut moet worden. In 1999 kwamen onder andere aan de orde: 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 12