Ruïne van een boerderij in Weiwerd. (foto: Anna Huizinga) pian is er nog steeds niet. Onder grote druk van Groningen Seaport heeft het college van B&W van Delfzijl toch op 31 augustus een vergunning verleend voor het slopen van drie panden in Weiwerd. In oktober is één van deze huizen gesloopt. De commissie betreurde de sloop en heeft het gemeente bestuur gevraagd een 'masterplan' te maken voor het behoud van de structuur van de wierde en van de resterende bebouwing. Op 15 oktober vond er een gesprek plaats tussen de Stichting Behoud Weiwerd, de gemeente Delfzijl en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Groningen Seaport kon helaas niet bij dit gesprek aanwezig zijn. Bij deze bespreking zijn als gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van Weiwerd vastgesteld: beëindiging van de woonfunctie van Weiwerd, zoveel mogelijk behoud van de resterende bebouwing en herstel van de radiaire wierdenstructuur. Aan de noordkant van de wierde kan nieuwbouw plaats vinden voor kleine bedrijfjes, maar alleen op oude fundamenten en passend in de historische en landelijke omgeving. Voor de twintig nog aanwezige bewoners wordt een uitsterfbeleid gevolgd: ze mogen blijven zolang ze willen, maar als ze vertrekken mag er in hun huizen niet meer worden gewoond. Leegkomende karakteristieke panden kunnen een nieuwe bestemming krijgen. Aandachtspunten Welstand Welstand is een permanent aandachtspunt van de commissie. De vraag is hoe we als Heemschut invloed kunnen uitoefenen op een verandering van het welstandsbeleid: we denken daarbij aan een objectivering van het beleid en aan een beleid dat meer rekening houdt met de historische omgeving van nieuwbouw. De bijeenkomst van de commissie op 23 december werd bijna geheel aan dit onderwerp besteed. Plannen om iets te doen aan de welstand in de provincie Groningen zijn tijdelijk opgeschort in verband met de nieuwe woningwet van staatssecretaris Remkes. Eerst moet er duidelijkheid komen over het toekomstige welstandsbeleid van de regering. Publieksactiviteiten en contacten - Een vertegenwoordiger van de commissie zat in de werkgroep belast met fondsenwerving voor de restauratie van de stationshal van het Hoofdstation te Groningen. - Twee leden van de commissie waren op 8 april aanwezig bij een discussiedag over 'Stedelijk erfgoed als instrument voor stedelijk beleid', georganiseerd door de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 10