III Bestuur Samenstelling van het bestuur (per 31 december 1998) ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter mr. M.L.M. van Ravels, secretaris mw. A.J. Le Coultre-Foest, penningmeester mw.drs. 1. Günther, vice-voorzitter ir. R.M.Th. Adriaansens drs. J.J,. Bollebakker mr. E. Dienaar drs. RH. van Gessel ir. P.C. Groen A.A.E.M. Gijsbers ir. N.R.A. Krekel drs. J.C. de Kroon drs. D. van Leeuwen mr. J.L. Matti mr. D.J. Merhottein ir. P. Reijenga drs. S. Sakko ir. J.M. Veldhuis drs. F.J.A. IJsselmuiden tevens lid van het dagelijks bestuur Mutaties Op 23 mei trad de voorzitter, de heer J. Franssen, terug. De secretaris, de heer mr. E. Dienaar, was niet voor her benoeming beschikbaar en legde eveneens op 23 mei zijn functie neer. Als voorzitter van de commissie Amsterdam blijft de heer Dienaar zitting houden in het bestuur. De oud VOM-bestuursleden, de heren Van Gessel en Van Leeuwen, werden door de Algemene Vergadering van Leden benoemd als leden van het bestuur van Heemschut. De heer mr. D.W. Beels legde zijn bestuursfunctie neer ten faveure van de heer drs. J.J. Bollebakker. Op 21 juli is het lid van het dagelijks bestuur, de heer mr. G.M. van Oerle, plotseling overleden. Namens de provinciale commissie Noord-Brabant en het bestuur van de Bond Heemschut hebben respectievelijk de heer mr. J.L. Bergé en de algemeen directeur, de heer B.J.M. Duimel, de uitvaartdienst bijgewoond. Vergaderingen van het algemeen bestuur In het verslagjaar kwam het algemeen bestuur viermaal bijeen, te weten op 21 maart te Amsterdam, 9 mei te Amersfoort, 26 september en 27 november te Amsterdam. Naast de gebruikelijke stukken over de financiën - de jaarrekening 1997 en de begroting 1999 - besteedde het bestuur veel aandacht aan de implementatie van de publieksactiviteiten binnen de reeds bestaande uitvoe rende taken van Heemschut. De Taakverbredingscom missie rapporteerde regelmatig aan het bestuur geduren de dit verslagjaar. De werkzaamheden van genoemde commissie werden overgenomen door het dagelijks bestuur. Na het uitbrengen van de haljaarlijkse cijfers 1998 heeft de penningmeester, zoals afgesproken met het algemeen bestuur, op basis van deze ervaringscijfers een herziene begroting 1998 opgesteld. Vergaderingen van het dagelijks bestuur In dit verslagjaar kwam het dagelijks bestuur elfmaal bijeen, te weten op 7 januari en 30 januari te Amsterdam, 20 februari te Amersfoort, 21 maart, 20 april, 3 juni, 19 augustus, 3 september, 15 oktober, 4 november en 2 december te Amsterdam. Gedurende de eerste helft van 1998 zijn met name de organisatorische zaken met betrekking tot het voortzet ten van de publieksactiviteiten van de VOM, benevens het werven van de VOM-leden voor Heemschut, bij voortduring en regelmaat onderwerp van bespreking geweest in het dagelijks bestuur. De speciaal voor deze implementatie ingestelde Taakverbredingscommissie leverde allerlei zaken aan, die een besluit van het bestuur vereisten. Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen om de voor Heemschut nieuwe taken te realiseren, heeft veel tijd gevergd van het dagelijks bestuur, maar met name van de penningmeester, mevrouw Le Coultre. De begroting 1998 werd aan de hand van het halfjaarlijkse resultaat bijgesteld; enerzijds door de extra contributie inkomsten van de leden, die de overstap naar Heemschut maakten, anderzijds door meer uitgaven voor de publieksfunctie en de extra exemplaren van het tijdschrift. Om alle VOM-leden te voorzien van infor matie werd het negatief resultaat groter. Het bestuur nam dit risico, maar hoopte ook op extra steun van de fondsen en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 7