De financiële jaarstukken 1997 werden vastgesteld en de penningmeester werd décharge verleend. Rekening van Baten en Lasten 1997 en Begroting 1998 Bond Heemschut DeHnitief 1997 1Algemeen Contributies/Donaties Giften/Legaten en vrijval egalisatierekening Overige 2. Beschermingswerk Subsidie Rijk Subsidies Provincies 3. Publiekswerk Bijdrage VSB Fonds NOG Muzikaal Monument Inkomsten MD en MM Heemschut/NOG Persprijs 4.Exploitatie-sald o 401.605 137.143 20.699 110.520 34.123 25.000 183.433 912.523 Lasten Definitief 1997 Begroting 1998 570.000 150.000 10.000 125.000 30.000 50.000 25.000 15.000 25.000 225.000 1.225.000 Begroting 1998 1Organisatie Personeel 291.575 335.000 Bondsbureau 80.029 100.000 Publiciteit Ledenwerving 9.646 145.000 Bestuur 21.519 25.000 2. Activiteiten Buitenorganisatie 233.108 245.000 Publieksactiviteiten 105.000 Tijdschrift 236.079 215.000 Heemschut/NOG Persprijs 26.854 25.000 3. Overige en onvoorzien 13.71330.000 Het Jaarverslag 1997 werd aan de meer dan zestig aan wezige leden uitgereikt en door de voorzitter geaccor deerd. De vaststelling van de contributie voor het jaar 1999 leverde enige discussie op. Op verzoek van de penning meester, mevrouw A.J. Le Coultre-Foest, verleende de algemene vergadering van leden machtiging aan het dagelijks bestuur om naar bevind van zaken te hande len, ook al wordt de contributie vanwege het gewen- ningsaspect voor de nieuwe leden in 1999 verlaagd. In zijn Jaarrede benadrukte de scheidende voorzitter om alles in het werk te stellen het aantal leden vast te hou den door een kwalitatief goed tijdschrift en een pakket aan activiteiten aan te bieden. Hij pleitte er ook voor de verenigingsstructuur nader onder de loep te nemen om besluitvormingsprocessen niet te traag te doen verlopen. Na de vergadering namen de aanwezigen leden afscheid van de heer Franssen tijdens een geanimeerde receptie. Het 10.000-ste lid Op 23 mei werd, tijdens de algemene vergadering van leden, melding gemaakt van het 10.000-ste lid. Een echte mijlpaal, die werd bereikt doordat Marja en Eric Buter uit Haarlem zich als VOM-leden lieten over schrijven naar Heemschut. De verschillende benaderingsmethoden van de VOM- leden leverde medio juli 3.500 nieuwe Heemschut leden op. Evenals de familie Buter hebben vele VOM- leden even geaarzeld lid te worden van Heemschut. Geleidelijk begon zich een beeld van de vereniging te vormen. Met name het beschermingswerk en het voort zetten van de publieksactiviteiten deden velen besluiten de overstap te maken. Er valt een afwachtende houding te bespeuren ten aanzien van Heemschut, met name wat betreft het aanbod van activiteiten en het tijdschrift. Het is daarom dat het bestuur heeft besloten in 1999 met verve deze activiteiten voort te zetten en de kwaliteit van het tijdschrift te verhogen. 912.523 Baten Totaal Totaal 1.225.000 4

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 6