I Voorwoord Het jaar 1998 is een bijzonder jaar geweest. Werd einde 1997 een periode van gesprekken met betrekking tot het voortzetten van de activiteiten van de Vereniging Open Monumenten [hierna: VOM] afgesloten met een over eenkomst daarover, in het afgelopen jaar werd een start gemaakt met het feitelijk voortzetten van die activitei ten. Succesvolle Monumentendagen en Muzikale Monumenten werden georganiseerd. En het was duide lijk verheugend dat bijna 4.000 VOM-leden de overstap naar Heemschut hebben gemaakt. Duidelijk is het, dat er met name met betrekking tot de PR, organisatie en financiën nog veel zal moeten gebeuren voordat wij tevreden achterover kunnen leunen. Zoals u in het verslag kunt lezen, werden ook de bestaande activiteiten van Heemschut met voortvarend heid voortgezet, iets wat tussen alle organisatorische discussies geen sinecure was. Ook mag niet onvermeld blijven het terugtreden van de heer Franssen als voorzitter, de heer Dienaar als secre taris in mei jl. en mevrouw Le Coultre als penningme- ster aan het eind van het verslagjaar. Op deze plaats past een woord van dank voor het vele, baanbrekende, werk dat zij gedurende vele jaren voor Heemschut heb ben verricht. Wanneer men zich realiseert dat wij ook de heer Van Oerle door overlijden jammerlijk moeten missen, dan zal het iedereen duidelijk zijn dat het een enorme inspanning zal vragen om met een groot deel nieuwe leden in het dagelijks bestuur onze vereniging op koers te houden. Tot slot wil ik allen bedanken die in het verslagjaar onze vereniging hebben gesteund en de hoop en ver wachting uitspreken, dat met blijvende inzet van allen Heemschut een goede toekomst tegemoet gaat. ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken voorzitter 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 4