VII Publieksactiviteiten Poëtisch Monument Borger, zondag 22 tebruari In het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum te Borger gaf de directeur, H. Klompmaker, zijn visie op de Hunebedden in de 17de en 18de eeuw en werden gedichten gedeclameerd door H. Nijkeuter. De opkomst was 18 deelnemers. In het verslagjaar werden voor de eerste maal door de Bond Heemschut de publieksactiviteiten georganiseerd die voorheen door de VOM werden verzorgd. Mevrouw drs. Guerité Flury, tot eind 1997 in dienst van de VOM, trad per 1 januari in dienst van de Bond Heemschut als coördinator publieksactiviteiten. Op energieke wijze heeft zij tot september haar coördine rende werkzaamheden vervuld. Vanaf juli werd zij hier bij gesecondeerd door een stagiaire, mevrouw Iris Posthouwer. Deze studente Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam heeft, vanwege het vertrek van Guerite Flury, de coördinatie verzorgd van het Muzikaal Monument in kasteel Heeswijk en voorberei dend werk gedaan voor de Monumentendagen Zaanstreek. Haar stageperiode eindigde eind september. Vanaf oktober werd de coördinatie van de publieksacti viteiten verzorgd door mevrouw Honorine van Citters. Alle Heemschutleden ontvingen, als insert in Heemschut, een brochure met daarin het jaarprogramma publieksactiviteiten 1998 (waarin ook de eerste twee evenementen van 1999 werden aangekondigd). De bro chure is eveneens verspreid onder alle VVV-kantoren en gelieerde instellingen. In ieder Heemschutnummer werden aankondigingen en achtergrondartikelen opge nomen. Afhankelijk van de omvang van de georganiseerde eve nementen, werden persberichten verzonden naar lande lijke, regionale en/of plaatselijke pers. De evenementen werden, waar mogelijk, in goed over leg met plaatselijke organisaties - VVV, historische ver enigingen, Het Gilde e.d. - georganiseerd. In 1998 orga niseerde Heemschut één Poëtisch Monument, vier Muzikale Monumenten en zes Monumentenweekenden. De publieksactiviteiten in het algemeen werden financi eel ondersteund door de St. VSB Fonds, terwijl NOG Verzekeringen financieel bijdroeg aan de organisatie van de Muzikale Monumenten. Monumentendagen Deventer, zaterdag 21 zondag 22 maart Op beide dagen konden bezoekers van de Monumentendagen onder leiding van een gids de stad Deventer bekijken. Een bezoek kon worden gebracht aan het stadhuis en het Landshuis, de Penninckshoek, de doopsgezinde kerk, het Van Marlehuis, het oudste stenen huis de Proosdij, de voormalige synagoge, de Lebuïneskerk, de Bergkerk, de Broederenkerk, de Bolwerksmolen en het voormalige St. Jozefziekenhuis. De Monumentendagen Deventer werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Deventer. De dagen in Deventer waren een groot succes: er kwa men volgens de tellingen van Heemschut 1.366 mensen op af, volgens krantenberichten waren het er meer dan 2.000. Monumentendagen Schoonhoven, zaterdag 18 zondag 19 april Startpunt van de Monumentendagen Schoonhoven was de Turfkelder onder het monumentale stadhuis. Aan de hand van een brochure konden de 379 deelnemers de zilverstad verkennen. Daarbij kon ondermeer een bezoek worden gebracht aan het stadhuis zelf en de beiaard van het stadhuis. De beiaardier Boudewijn Zwart verzorgde op zaterdagmiddag een beiaardconcert. Ook klokkenfabriek Van Kan had de deuren voor het Heemschutpubliek geopend. Deze fabriek beschikt over een grote en bijzondere collectie uurwerken. Daarnaast kon een bezoek worden gebracht aan het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum dat is gevestigd in de voormalige havenkazerne. Ook in het teken van het zilver was de tentoonstelling Zilver in beweging, te bezichtigen in de recent gerestaureerde Watertoren in chaletstijl Ook verschillende kerken waren te bezichtigen (sommi gen alleen op zaterdag), alsmede een archeologische opgraving op een terrein aan de Havenstraat. 42

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 44