Gebiedsgerichte historisch-geografische en stedebouw- kundige monumentenzorg verkeert in een achterstands situatie ten opzichte van objectgerichte bouwkundige monumentenzorg. Het "Belvedere"-project van de ministeries van OC&W, LNV en VROM beoogt de cul tuurhistorie een dominante factor voor de ruimtelijke beleidsontwikkeling te doen zijn, hiermee een bijdrage leverend aan de ruimtelijke kwaliteitszorg vanuit een dynamische behoudsstrategie. Gemeentelijke erkenning van de noodzaak van gebieds gerichte planologische monumentenzorg zal echter de achterstand pas kunnen wegnemen. Het college van technisch adviseurs werd uitgebreid geïnformeerd over dit zeker voor de Bond Heemschut buitengewoon belangrijke project. De Belvedere-projectleider ontving een schriftelijk commentaar van de Bond Heemschut met standpunten en stellingen. De stand van zaken ten aanzien van het te ontwikkelen netwerk van decentrale steunpunten voor de monumen tenzorg werd geanalyseerd. Het standpunt van de Bond Heemschut luidt: evenals de materiële Monumentenwacht dient de Bond Heemschut als ideële Monumentenwacht erkende overlegpartner in het steun punt te zijn. Zowel het private als het provinciale steun punt organisatiemodel zijn hiervoor geëigend. Grootschalige beschermingsprojecten als het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwamen aan de orde, evenals de voortgang van grootschalige infrastructurele projecten als de dijk versterkingen, ruimte voor de rivieren, de Betuwe spoorlijn en de HSL tracés voor de Hogesnelheidstrei nen. De ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlandse landschap baarden zorg: ongebreidelde uit breidingen van bedrijventerreinen, onzekerheid over te stichten nieuwe landgoederen en buitenplaatsen, de veelheid van moderne windturbines in de "windrijke" provincies, illegale reclame-uitingen en de ernstige instandhoudingsproblematiek van de monumentale boerderijen. Ook dit jaar kan worden geconcludeerd dat de provin ciale commissies in redelijke mate, provinciaal verschil lend geaccentueerd, beschermingsacties ondernemen indachtig het kader van het vigerende meerjarenbeleids- plan van de Bond Heemschut. Het tijdschrift Heemschut maakte periodiek ook mel ding van die zaken op het terrein van de planologische en juridische monumentenzorg die op de vergaderingen van het college van technisch adviseurs aan de orde waren gesteld.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 43