VI College van technisch adviseurs en algemeen en landelijk beschermings- beleid zijn deskundige, gedegen, geïnvolveerde en alerte opstelling inzake het technische beleidsveld: de verper soonlijking van de Bond Heemschut. Veel dank is de Bond Heemschut de heer Dienaar verschuldigd. De heer De Kroon heeft enige aarzeling gehad in de voet sporen van de heer Dienaar te treden. Vergaderingen De technisch adviseurs kwamen in het Korenmetershuis te Amsterdam op 5 maart, 21 september en 8 december in vergadering bijeen. Samenstelling van het College (per 31 december 1998) drs. J.C. de Kroon, voorzitter drs. J.P.J. van der Haagen, vice-voorzitter ir. L.W. Bameveld, Groningen ing. S. Wieringa, Friesland ir. G. Tangerman, Drenthe ing. L.S. van Leeuwen, Overijssel R.W. Siebers, Gelderland (dijkversterkingen) ing. P.D. van Vliet, Utrecht ing. A.L. Lourijsen, Noord-Holland ing. W. Schagen, Noord-Holland ing. L.J. Eelman, Amsterdam ing. A.C. Bitter, Zuid-Holland ir. F.H. Goppel, Zuid-Holland ing. H. Goedegebure, Zeeland ing. L. de Visser, Noord-Brabant ir. H.M.J. Palmen, Limburg Mutaties In het verslagjaar traden de heren Cremers (Gelderland) en Van Traa (Noord-Brabant) af als technisch adviseurs. De heer Eelman werd benoemd tot technisch adviseur voor Amsterdam. Na 17 jaren voorzitter te zijn geweest, nam op 8 decem ber de heer mr. E. Dienaar afscheid. De heer Dienaar had als secretaris van het dagelijks bestuur de bescher- mingstechnische portefeuille. Zijn opvolger, de heer drs. J.C. de Kroon, heeft als tweede secretaris van het dagelijks bestuur zijn portefeuille en dus ook het voor zitterschap van het College van technisch adviseurs overgenomen. De heer De Kroon memoreerde de buitengewone ver diensten van de heer Dienaar voor de Bond Heemschut, Te bewaken en verdedigen de historische schoonheid van Nederland in het algemeen en de cultuurmonumen ten in het bijzonder is de statutaire opdracht van de Bond Heemschut. Vraagstukken van algemene en lan delijke aard verband houdend met deze doelstelling worden op de vergaderingen besproken. De vergader verslagen worden ter kennis gebracht van de leden van het dagelijks bestuur. Het, indien mogelijk, formuleren van gemeenschappe lijke standpunten naar aanleiding van actualiteiten om deze vervolgens onder de aandacht van de provinciale commissies te kunnen brengen, was in het verslagjaar weer een hoofdagendapunt. Landelijke uniformiteit kon aldus worden bevorderd. Problematische gevallen en ontwikkelingen waar de technisch adviseurs en de pro vinciale commissies mee werden geconfronteerd, kwa men ruimschoots provinciegewijs aan de orde. De jaar verslagen van de provinciale commissies, onderdeel uit makend van dit landelijke jaarverslag, maken ook mel ding van op de vergaderingen behandelde gevallen. Ontwikkelingen van landelijke en algemene aard op het gebied van ruimtelijk beleid, monumentenbeleid, archi tectuurbeleid, welstandsbeleid en landschapsbeleid wer den besproken. Juridische en ruimtelijke zaken, subsidieregelingen en bouw- en sloopplannen passeerden de revue. Onmisbare instrumenten voor een goede planologische monumentenzorg zijn cultuurhistorische waardenkaar- ten (provinciaal), cultuurhistorische verkenningen (regionaal en locaal) en cultuurhistorische effectrappor tages (locaal). Historische steden, dorpen en landschappen staan onder grote ruimtelijke druk omdat maatschappelijk-economi- sche ontwikkelingen ruimtelijke aanpassingen vereisen. Ongemerkt verdwijnt cultuurhistorische rijkdom. In een vroeg stadium dient bij de ruimtelijke planvorming rekening te worden gehouden met de cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren van stad, dorp en landschap. 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 42