V Public Relations De PR-medewerkersvergaderingen In 1998 kwamen de PR-medewerkers van de verschil lende provinciale commissies viermaal in vergadering bijeen. Er werd gesproken over bestuursbesluiten betreffende de publieksactiviteiten en het tijdschrift. Vooral het uit wisselen van ervaringen en het opdoen van ideeën werd als zeer nuttig ervaren. Verschillende PR-medewerkers initiëren in hun provinciale commissie het uitbrengen van nieuwsbrieven, anderen zijn in de weer om het fenomeen Internet als communicatiemiddel te benutten voor het contact met de leden in de provincies. Met een zeer in het oog springende stand nam Heemschut in de RAI te Amsterdam deel aan de beurs Restoration 98 op 10, 11 en 12 december. Diverse PR- medewerkers verleenden hulp en bijstand, zowel bij het ontwerpen als het bemensen van de stand op het ken nisplein van de beurs. Heemschut/NOG Persprijs De Heemschut/NOG Persprijs ging in 1998 naar de journalisten Bas Blokker en Marcel van Silfhout van respectievelijk NRC Handelsblad en het Utrechts Nieuwsblad. Zij delen de prijs van f 10.000,-, die door de SNS Reaalgroep ter beschikking wordt gesteld. Bas Blokker ontving zijn deel van de prijs voor het arti kel: 'De kruimelstad' in NRC Handelsblad van 28 juni 1997. Het artikel geeft een onthullende analyse over het verknoeien en verkruimelen van de openbare ruimte in een kwetsbare stad als Amsterdam. Marcel van Silfhout ontving de andere helft van de prijs voor zijn artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 8 november 1997 'Worstelen met de Hollandse Waterlinie' over de strijd om het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De prijs werd op 1 juli uitgereikt in het Utrechtse Paushuize door de gedeputeerde voor Monumenten zorg, mr. D.H. Kok. Blokker signaleert in zijn artikel, dat het gebied binnen de Amsterdamse ringweg niet zo veel kleiner is dan de périferique van Parijs, maar in de Franse hoofdstad wonen op hetzelfde oppervlak zes keer zoveel mensen. Waar is Amsterdam zo vol van en waar krijgen de men sen het, ondanks het flinke aantal vierkante meters per inwoner, zo benauwd van? Oorzaak: de privatisering en vercommercialisering van de openbare ruimte. Je strui kelt over de reclameborden en wipkippen, hobbel paarden en uitstallingen. Marcel van Silfhout signaleert in zijn winnende artikel, dat het met de befaamde 'Stelling van Amsterdam' wel goed zit: die staat op de Werelderfgoedlijst. Maar met de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wil het niet erg vlotten, schrijft hij in november 1997. De linie, die nog in WO II werd gebruikt, is een uniek mili tair waterbouwkundig systeem, zoals je dat verder ner gens in de wereld aantreft. Zij bestaat uit 46 forten en ruim 600 militaire en waterbouwkundige objecten zoals inundatievelden en kazematten. De provincie Utrecht ondersteunde het behoud van de linie in 1997 nog onvoldoende. Heemschut-bestuurder mevrouw drs. 1. Günther heette de genodigden in het Paushuize welkom. Vooral het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie sprak haar als voorzitter van de Stichting tot behoud van de Stelling van Amsterdam zeer aan. Zij hoopte op een even krachtige inzet van Utrecht voor deze linie als Noord-Holland dat doet voor de Stelling. Gedeputeerde mr. D.H. Kok vond de lof voor de Stelling van Amsterdam terecht en erkende de voorsprong, die de Stelling heeft genomen. Maar we zijn later begonnen, dus er is nog hoop, gaf hij vol optimisme te kennen. 38 De Winnaars van de Heemschut/NOG Persprijs, Bas Blokker [links] en Marcel van Silfhout. (foto: B. Franssen)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 40