wordt bedreigd en de commissie Limburg volgt de ont wikkelingen op de voet en zal te zijner tijd bepalen of er actie wordt ondernomen. Bom, kasteel Wolfrath te Holtum Door de geplande uitbreiding van de terreinen van auto- fabriek NedCar loopt het kasteel Wolfrath gevaar. De commissie heeft duidelijk haar standpunt kenbaar gemaakt. In 1997 werd een restauratieproject gestart dat door het Monumentenhuis Limburg werd gecoördi neerd. Maastricht, randweg De commissie Limburg volgt in de persoon van ir. P.J. Huijberts de problematiek van de Rijksweg A2 E25, die door de stad Maastricht loopt en als een barrière wordt ervaren. Er zijn als oplossing voor deze proble matiek diverse varianten ontwikkeld en de gevolgen van deze varianten worden aandachtig bestudeerd. Ook wordt de aansluiting van de Beatrixhaven op de Rijksweg A2 E25 nader onderzocht, maar een eventu ele aansluiting vormt een bedreiging voor een groene zone waar zich verschillende landgoederen bevinden. Nieuwstadt, kasteel Millen BAB 46 Ook in 1998 werden de ontwikkelingen rond de Bundes Autobahn 46 (BAB 46) gevolgd. Het is de bedoeling dat deze autoweg in de toekomst bij kasteel Millen, dat is gelegen nabij de grens van Duitsland met de gemeen ten Susteren en Sittard, over het Nederlands grondge bied gaat lopen. Later zal de N 247 aansluiten op de Rijksweg A2 E25. Ir. RJ. Huiberts en drs. A.M.RR Janssen houden de ontwikkelingen in de gaten. Roerdalen, voormalig College St. Ludwig te Vlodrop In 1997 is het voormalig College St. Ludwig aangewe zen als rijksmonument. De Stichting MERU, die eige naar is van dit complex, heeft bezwaren tegen deze aan wijzing ingebracht. Tevens is wederom een sloopver gunning volgens de Monumentenwet 1988 aange vraagd. De Bond Heemschut ondersteunt de Heemkundevereniging Roerstreek en de Stichting Burgercomité St. Ludwig met raad en daad. Ook de noodzakelijke juridische ondersteuning werd geboden. Rijksweg 73-Zuid De commissie Limburg heeft ook in 1998 de ontwikke ling rond de Rijksweg 73-Zuid aandachtig gevolgd door middel van contactpersoon ir. RJ. Huiberts. De gevol gen voor de cultuurmonumenten zijn in het verleden in beeld gebracht en er wordt gestreefd om monumenten zoveel mogelijk te ontzien. Deze rijksweg zal waar schijnlijk niet vóór 2005 gereed zijn. Roggel en Neer, aanbouw aan de RK Martinuskerk te Neer Er is een plan om een aanbouw te realiseren tegen de RK Martinuskerk in het dorp Neer. De commissie Limburg is van mening dat deze aanbouw het rijksmo nument zeer ernstig zal aantasten. De ruimtelijke kwa liteit van het centrum van Neer zal daardoor ernstig achteruit gaan. De ontwikkelingen worden nauw in de gaten gehouden en begin 1999 zal definitief actie wor den ondernomen. Sittard, Abshoven te Munstergeleen Na een uitslaande brand in 1995 waarbij het voormalige kloostercomplex Abshoven in Munstergeleen, gemeente Sittard, grotendeels in de as werd gelegd, werd het complex van de Concept Indicatieve Lijst (CIL) van het Monumenten Selectie Project (MSP) afgevoerd. Er zijn toen plannen ontstaan om het complex te slopen. Door Heemkunde zonder grenzen is voórbescherming aange vraagd en de vooruitzichten zijn gunstig. De ontwikke lingen werden ook in 1998 door drs. A. Janssen scherp in de gaten gehouden. Venlo, Nedinsco-complex De interessante geschiedenis van dit uit de twintiger jaren van deze eeuw stammende fabriekscomplex is uit voerig door de heer F. Hermans in het decembernum mer van het blad Heemschut beschreven. Een werk groep uit Venlo heeft zich tot de commissie Limburg gewend met het verzoek om steun voor behoud van dit complex en de invulling daarbinnen van een nieuwe passende functie. De belangstelling voor dit project is groeiende en onze commissie is mede betrokken bij de advisering over een nieuwe functie-inhoud. Voerendaal, kasteel Haeren Al eerder had de commissie Limburg bemoeienis met dit project, waarvan de eigendom jammergenoeg over teveel rechthebbenden is gespreid. Als gevolg daarvan is op de binnenplaats een ratjetoe van bouwsels ont staan die afbreuk doen aan de monumentaliteit van het gebouw. PR-activiteiten In 1998 zijn de PR-activiteiten weer zeer goed opgeno men in de vorm van diverse artikelen in het tijdschrift Heemschut van de hand van drs. F.E.R. Hovens. Deze werden gekenmerkt door een goede regionale spreiding van onderwerpen alsmede door afwisselende aandacht voor oude en nieuwe monumenten. Ook werd als pilot- project Heemschut op Internet gelanceerd. Heemschutdag Limburg Op zaterdag 20 juni mocht een groot aantal deelnemers welkom worden geheten. De bijeenkomst vond plaats in Weert en had als thema Nieuwbouw in de oude binnen stad van Weert. Er vond een rondleiding plaats door de binnenstad van Weert. 36

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 38