Halsteren, Dorpsstraat 103 De dreiging van sloop van het op dit adres aanwezige boerderijcomplex is nog niet afgewend. Er is een zeer ondoorzichtige procedure aan de gang, of er wel of niet (officieel) een sloopvergunning is aangevraagd. Vanwege de commissie is nogmaals onze reeds bij de gemeente bekende zienswijze benadrukt. Heusden, Wijksestraat 3 Voor dit, het straatbeeld bepalende, pand werd een ver bouwingsplan ingediend, dat op verzoek aan onze tech nisch adviseur werd voorgelegd. Met het plan kon, behoudens enkele opmerkingen, in grote lijnen worden ingestemd. Wel werd bezwaar gemaakt tegen de afme ting en vormgeving van de dakkapellen. Inmiddels is het pand tengevolge van brand zodanig beschadigd, dat sloop en vervangende nieuwbouw wordt overwogen. De gemeente Heusden wil daaraan medewerking verle nen, mits het huidige straatbeeld niet wordt aangetast. Een bouwplan is nog niet ingediend. Heusden, Wijksestraat 8 Hier is sprake van een cultuurhistorisch zeer interessant pand. Het is al geruime tijd niet meer in gebruik en ver keert door ernstige verwaarlozing in een zeer slechte toestand. Vanwege de commissie is het college van B&W van de gemeente Heusden verzocht om al het mogelijke te doen teneinde verlies van dit pand te voor komen. Het college heeft inmiddels laten weten met de eigenaar van dit pand in overleg te zullen treden over een gedegen restauratieplan. Zonodig zal door de gemeente, bij uitblijven van medewerking door de eige naar, dwangmatig worden opgetreden. Leende, Boschoven 48 De dreiging van het slopen van een klassieke langge- velboerderij en het vervangen daarvan door een in deze omgeving zeer storende nieuwbouw, is vooralsnog afgewend. Het betreffende plan voor vervangende nieuwbouw is ingetrokken. De situatie ter plekke zal zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Diverse zaken In dit overzicht zijn niet die zaken opgenomen waarbij, na afweging, geen actie werd ondernomen, in sommige gevallen omdat de melding in een te laat stadium binnenkwam. Vroegere acties in Raamsdonkveer en Zevenbergen hebben niet alleen voorkomen dat de betreffende gebouwen voor sloop bleven gespaard; de zeer geslaagde verbouwingsplannen zijn in beide geval len genomineerd voor de "Welstandsprijs 1998", inge steld door welstandszorg Noord-Brabant. Dit is uiteraard niet geheel het resultaat van ons werk, maar het levert een plezierig en zeer welkom 'franje' op. LIMBURG adres secretariaat Postbus 670 6040 AR Roermond Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) mr. J.L. Matti, voorzitter ir. P.J.A. Bongaerts, secretaris G.F.P. Hermans, penningmeester ir. F.Q.J.L. Hoebens ir. P.J. Huiberts drs. A.M.P.P. Janssen drs. J.M.T. Janssen-Daniëls ing. J.L.M. Ramakers mr. J.M.H.P. Teunissen ing. L.J.S. Vos ir. H.M.J. Palmen, technisch adviseur drs. F.E.R. Hovens, PR-medewerker Mutaties In het najaar van 1998 werd afscheid genomen van mr. J.M.H.P. Teunissen, die zich wegens drukke werkzaam heden genoodzaakt zag zijn commissielidmaatschap op te geven. Tevens is eind november 1999 de heer mr.dr. A.H.A. Lutters benaderd om de huidige voorzitter op te volgen. De oud-gemeentesecretaris van Maastricht zal vanaf 25 februari 1999 de voorzittershamer van de heer mr. J.L. Matti overnemen. Vergaderingen De commissie Limburg kwam in 1998 zesmaal bijeen en wel op; 5 februari, 7 mei, 25 juni, 3 september, 22 oktober en 17 december te Roermond. Vier vergaderin gen werden namens het landelijk bureau bijgewoond door de directeur juridische en ruimtelijke zaken, drs. J.P.J. van der Haagen. De laatste vergadering van het jaar werd bezocht door de landelijke voorzitter van de Bond Heemschut, de heer ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken. Ook in 1998 had de commissie Limburg zitting in het bestuur van het Monumentenhuis Limburg. Tevens werden de ontwikkelingen rond de Vereniging Open Monumenten met belangstelling gevolgd. Gevallen Beek, sigarenfabriek Hennekes De sigarenfabriek Hennekes in het centrum van Beek 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 37