NOORD-BRABANT adres secretariaat Bossestraat 18 5374 HT Schaijk Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) mr. H. Bergé, vice-voorzitter drs.ir. H.N.G.M. Boot, secretaris J. Beekmans jhr. L.E.D.S. van Bönninghausen tot Herinckhave drs. E. Dolne J.C.M. van der Eerden P.P.M. Eijssen dr.ir. J. Hendrikx W.F. Jansen ing. Th.G.R. Linders drs. A.P.L.M. Schenk ing. H.J.P. van de Weem ing. W.M. van Weert ir. J.W.G. Witmer H.H.M. Strijbos, waarnemend technisch adviseur ing. L. de Visser, technisch adviseur J.H. Keunen, PR-medewerker Mutaties Op 22 juli bereikte de commissie het droeve bericht dat haar voorzitter, mr. G.M. van Oerle, plotseling was overleden. De commissie verloor in hem een bekwaam voorzitter en een aimabel man. Per 31 december was de vacant zijnde functie van voorzitter nog niet ingevuld. In maart 1998 gaf technisch adviseur Van Traa aan dat hij wegens uitbreiding van werkzaamheden niet langer in staat was de functie van technisch adviseur naar behoren in te kunnen vervullen. Per 1 mei 1998 heeft hij zijn functie neergelegd en de heer H. Strijbos werd bereid gevonden als waarnemend technisch adviseur te functioneren. Commissie-lid dr.ir. J. Hendrikx heeft besloten om per 31 december 1998 zijn lidmaatschap van de commissie te beëindigen wegens verhuizing naar een andere pro vincie. Vergaderingen In 1998 vergaderde de commissie vijfmaal en wel op 11 februari, 15 april, 17 juni, 20 november en 17 december. De vergadering van 15 april werd op locatie in het gemeentehuis van de gemeente Heusden gehouden, de vergaderingen van 11 februari en 17 juni werden in de vergaderruimte van de Monumentenwacht te Vught gehouden, de vergaderingen van 20 november en van 17 december werden in de vergaderruimte van het Franciscushuis te 's-Hertogenbosch gehouden. Circa 14 dagen voorafgaande aan de commissie-verga deringen van 11 februari, 15 april en 17 juni, kwam de agendacommissie bijeen in het kantoor van de Monumentenwacht Noord-Brabant te Vught, ter voor bereiding van de commissievergadering. Deze agendacommissie bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de beide technisch adviseurs en de PR-mede- werker. De heer P.P.W. Eijssen is aan de agendacom missie toegevoegd als juridisch deskundige, terwijl de heer H. Strijbos enkele keren als deskundige de verga deringen van de agendacommissie heeft bijgewoond. Gevallen Bavel, Invloed geluidswal op molen De geplande uitbreiding van Breda, genaamd IJpelaar Zuid Oost, maakt een geluidswal langs de A27 noodza kelijk. Op verzoek van ondermeer de eigenaar van de molen "De Hoop" heeft de Bond Heemschut, naast vele anderen, bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen geluidswal. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling van de molenaar dat de 1,5 km lange geluidswal in belangrijke mate de windvang van de molen zou belem meren. De molen "De Hoop" bevindt zich in Bavel, dat gelegen is juist aan de tegenovergestelde zijde van de A27. De eventuele windeffecten zijn in opdracht van de gemeente Breda door een onafhankelijk adviesbureau onderzocht. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de windvang door de geluidswal niet nadelig wordt beïnvloed en dat de gemiddelde windvang op jaarbasis gelijk blijft. Een begrijpelijke conclusie gelet op de afstand van de molen tot de geluidswal (ca. 250 a 300 m). Door de uitkomst van het voornoemde onderzoek, mede gelet op een later door de gemeente Breda aangepaste hoogte van de geluidswal (mogelijk door een aanpas sing van het uitbreidingsplan) is aan het door ons geop perde bezwaar zodanig tegemoet gekomen, dat van ver dere actie is afgezien. Breda, Overakkerstraat Voor de voorgenomen uitbreiding van het Huis Vrederust werd een zeer onduidelijk bouwplan gepre senteerd, waaruit echter zonder meer bleek dat zeer onzorgvuldig was omgegaan met de specifieke eigen heid van dit rijksmonument. Eén en ander is met de betreffende architect opgenomen. Inmiddels wordt een meer aanvaardbare aanpassing van het bouwplan verder uitgewerkt. De ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. 34

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 36