ra et ra m BSlffl m ja Middelburg, Lichtbakken Koepoortstraat Heemschut heeft bij het gemeentebestuur van Middelburg zijn bedenkingen kenbaar gemaakt bij de aanvraag van een monumentenvergunning voor het aan brengen van verlichtingskoven boven alle 11 ramen van een monumentaal pand aan de Koepoortstraat in die stad. Heemschut is van mening dat de koven, die in afwachting van een vergunning reeds zijn aangebracht, vanuit esthetisch oogpunt niet aanvaardbaar zijn. Door de toevoeging van deze ornamenten wordt de monu mentale waarde van de betreffende gevel ernstig aange tast. Het gemeentebestuur heeft mede gezien de uitge brachte adviezen besloten de gevraagde vergunning te weigeren, met als consequentie dat de aangebrachte koven dienen te worden verwijderd. /j >T 1 I I ^x 11 Ii l'< Schouwen-Duiveland, gemeenthuis De gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor de bouw van een nieuw gemeentehuis gekozen voor een perceel grond, net buiten de oude grachtengordel met omwal ling. Heemschut en de plaatselijke vereniging Stad en Lande hebben het gemeentebestuur laten weten niet met deze locatie te kunnen instemmen. Zij vrezen een aantasting van het beschermde stadsgezicht en vinden dat de thans goed zichtbare grachtengordel door de nieuwbouw aan het oog zal worden onttrokken. Tot op heden werd tus sen binnenstad en nieuwbouw een ruime afstand aange houden, zodat een schil rondom de historische binnen stad gevrijwaard bleef van nieuwbouw. Het gemeentebestuur zegt zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de gekozen locatie en alles in het werk te willen stellen om tot een aanvaardbare oplos sing te komen. Heemschut en Stad en Lande zijn in de gelegenheid gesteld de bezwaren met de architect te bespreken. Deze heeft verklaard zich eveneens bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de locatie en zegt te streven naar een goede harmonie tussen de geplande nieuwbouw en de achterliggende binnenstad. Het siert het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland dat zij al in een vroeg stadium zowel Heemschut als Stad en Lande bij de planvorming heeft betrokken. Heemschut zal de verdere ontwikkeling van de plannen kritisch blijven volgen. Terneuzen, Nederlands Hervormde Kerk De Nederlands Hervormde kerk in de Temeuzense Noordstraat is niet meer als zodanig in gebruik. Het gemeentebestuur stelt voor een andere bestemming aan het gebouw te geven. Op verzoek van de Heemkundige Vereniging van Terneuzen heeft Heemschut onderzocht of deze bestemmingsverandering consequenties heeft voor het uiterlijk van het gebouw. Omdat dit niet het geval is, werd bij het gemeentebestuur geen bezwaar aangetekend tegen de herbestemming. Hierbij heeft meegewogen dat op deze manier leegstand wordt voor komen. Overige activiteiten en contacten Steunpunt cultureel erfgoed i.o. De provincie bereidt de oprichting voor van een steun punt cultureel erfgoed, waarbij niet alleen de gebouwde monumentenzorg, maar ook de archeologische monu mentenzorg zal worden betrokken. Oprichting van het steunpunt wordt in 1999 verwacht, maar vooruitlopend daarop worden nu in een provinciale stuurgroep de nodige voorbereidingen getroffen. In de stuurgroep wordt het particulier initiatief vertegenwoordigd door Heemschut, in de persoon van de voorzitter van de pro vinciale commissie. Excursie Op zaterdag 29 augustus organiseerde de provinciale commissie een excursie naar Schouwen-Duiveland. Tijdens deze dag werd speciale aandacht besteed aan de verschillende dorpstypen op dit mooie Zeeuwse eiland. Aan de excursie werd door 91 leden en niet leden, Zeeuwen en niet Zeeuwen deelgenomen. De excursie begon met een ontvangst door het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland, in het historische gemeentehuis te Zierikzee. Hier, in deze prachtige omgeving, werd het gezelschap ontvangen door de burgemeester van Schouwen-Duiveland, de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs, en hield de historisch geograaf de heer drs. Aad de Klerk, lid van de provinciale commissie van Heemschut O V, V' t U. I -I 1. czzr—I |.i 1 hiH TTf Koepoortstraai 10 te Middelburg. 32

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 34