hij een plaatsje krijgt in het nog te stichten themapark Kavelen. Door de vage plannen met betrekking tot dit park gaat de brug, die intussen verwijderd is, een onze kere toekomst tegemoet. Domburg, Badpaviljoen In de duinen van de Zeeuwse badplaats Domburg staat het uit 1889 stammende Badpaviljoen. Dit paviljoen beleefde zijn glorietijd in het eerste kwart van deze eeuw, toen het het trefpunt was van (in hoofdzaak) Duitse vorsten en beroemde kunstenaars als Jan en Charley Toorop, Piet Mondriaan en vele anderen. Het was het centrum van het mondaine badleven van Domburg, met de daarbij horende grote feesten in de balzaal. Vooral na de tweede wereldoorlog sloeg het verval toe. Domburg is geen exclusieve badplaats meer, de badgasten hebben een modaal in plaats van een vor stelijk inkomen. Het Badpaviljoen geraakte in verval, geld voor groot onderhoud was er niet. Het einde van het gebouw leek nabij tot het pand in 1995 in handen kwam van een pro jectontwikkelaar die een restauratieplan opstelde, dat tevens voorzag in een uitbreiding met 15 luxe apparte menten. Een uitbreiding die volgens de projectontwik kelaar noodzakelijk is om de restauratie te kunnen beta len. Er ontstond grote weerstand tegen de massaliteit van het plan en tegen het bouwen op de zeewering. De pro jectontwikkelaar heeft een herziene versie ingediend. Het appartementenblok is verdwenen. Er is nu gekozen voor een uitbreiding van de hotelaccommodatie met vijftig kamers. Afname van de massaliteit is door deze uitbreiding nauwelijks waarneembaar. Heemschut heeft bezwaar tegen de massaliteit van de plannen en vindt dat het monumentale karakter van het bestaande paviljoen teveel wordt aangetast door de nieuwbouw. Bovendien heeft Heemschut bezwaar tegen hoogbouw op de zeewering, omdat de kustlijn in ernsti ge mate wordt aangetast en er sprake is van horizonver vuiling. Hoewel ook het nieuwe bouwplan inmiddels is afgewezen zal Heemschut de verdere ontwikkeling rond het Domburgse Badpaviljoen met belangstelling blij ven volgen. Hulst, Stadspoort Het Zeeuws-Vlaamse stadje Hulst, op de grens tussen Nederland en België, heeft in de ongeveer 1000 jaar van zijn bestaan steeds een belangrijke rol gespeeld in de vele grensconflicten tussen machthebbers uit de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Hulst is altijd een vesting geweest en grote gedeelten van de vesting wallen zijn goed geconserveerd en vormen een belang rijke bezienswaardigheid van het stadje. De nu nog aan wezige wallen stammen voor het grootste gedeelte uit de Tachtigjarige Oorlog en worden omgeven door een gracht. Gedeeltelijk is buiten de eerste nog een tweede gracht aanwezig. Via een wandelpad over de wallen krijgt men een goed overzicht over de vestingwerken met bolwerken, contrescarpen en ravelijnen. In de wal len is een viertal stadspoorten opgenomen, waaronder de Dobbele Poort. Deze uit 1506 stammende poort werd tijdens een beleg in 1596 verwoest en daarna bedolven onder een nieuwe stadswal, [n 1952 werd zij weer blootgelegd. Het betreft een grote water- en land- poort, typerend voor de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Geschiedenis. Helaas is de kwaliteit van het metselwerk in zeer slechte staat, muurgedeelten brokkelen af. Verder verval dreigt wanneer niet spoedig tot conservering wordt overgegaan. Een zo belangrijk monument uit de roerige Hulster geschiedenis mag niet verloren gaan. Er zijn plannen voor conservering. Heemschut hoopt op spoedige uitvoering. 31 Spoorbrug over het Arnekanaal. Stadspoort te Hulst.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 33