steen gehouwen sarcofaagdeksel beschadigd: de figuren vertonen sporen van afschilfering. Dordrecht, Statenplein Het Statenplein vormt een in de zestiger jaren uitge voerde doorbraak in het fijnmazige patroon van de stad. Aanpassingen van straten in de omgeving -Achterom, Sarisgang- hebben het stelsel van stedelijke ruimtes aangetast. Om het winkelapparaat van Dordrecht te ver sterken en aantrekkelijk te maken, zijn plannen gemaakt om het Statenplein en omstreken te vernieuwen. Het Statenplein op zich maakt geen deel uit van het beschermd stadsgezicht en de bebouwing is historisch gezien zonder waarde. Het feit echter dat de plannen deels het beschermd stadsgezicht begrenzen, was reden voor de commissie Zuid-Holland haar zienswijze aan het gemeentebestuur kenbaar te maken. De bedenkingen betreffen voornamelijk de uitwerking van het masterplan. Hierbij gaat het om: - de verkeersafwikkeling en de bevoorrading van de winkels, een belemmerende functie voor de toegan kelijkheid van de historische stad; - in het verlengde van het eerste punt de onlogische opeenvolging van openbare ruimtes waardoor de toegang tot de historische stad slechts bij toeval kan worden gevonden; - de architectuur en maatvoering in relatie tot die van de bestaande stad. Het ontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding op basis waarvan de gemeente een artikel 19 procedure in gang zal zetten. Graafstroom, Graafdijk Oost 16 Voor de monumentale boerderij aan de Graafstroom is in 1998 een sloopvergunning aangevraagd. De reden hiervoor was dat de boerderij in slechte staat verkeert. Met name de voorgevel en de kelder opkamer vertonen scheuren en lijken verzakt. De eigenaar heeft niet vol doende geld voor een complete restauratie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de provincie en de gemeentelijke monumentencommissie hebben gead viseerd de vergunning niet te verlenen. Zij vonden onvoldoende aangetoond dat de sloop onontkoombaar is, welke cultuurhistorische waarden in het geding zijn en wat de restauratiekosten zullen zijn. Heemschut heeft contact gelegd met de eigenaar en beraad zich nog op acties. Hellevoetsluis, Heliushaven Met de Stichting Menno van Coehoom volgen wij de ontwikkelingen in het vestingstadje Hellevoetsluis. Jaren geleden is er door Heemschut al eens gereageerd op een ontwikkelingsplan voor de Heliushaven, een voormalig terrein met haven net buiten de vestingwer ken. Dit jaar is er een nieuw bestemmingsplan in proce dure genomen waartegen Heemschut met onder andere historische verenigingen bedenkingen heeft geuit. Daar is voor een belangrijk deel aan tegemoet gekomen. Het uiteindelijke plan geeft in onze ogen echter nog te veel nieuwbouw in het open gebied tussen vesting en water. Hillegom, bollenschuur De monumentale bollenschuur aan de Weerensteinstraat 128 in Hillegom werd door sloop bedreigd. De bollen schuur was in het Monumenten Inventarisatie Project (M1P) opgenomen. De technisch adviseur van de com missie is ter plaatse wezen kijken. Hij constateerde dat de schuur geen hoge architectonische waarde heeft, maar in samenhang met de naastgelegen villa waarde vol is. De villa is wel rijksmonument, daarom vond de commissie dat de bollenschuur behouden moest wor den. De commissie heeft het gemeentebestuur verzocht de bollenschuur op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het gemeentebestuur deelde de mening van Heemschut niet en heeft de eigenaar toestemming ver leend de schuur te slopen. Inmiddels is de bollenschuur gesloopt. Nieuwkoop, boerderij De Olm Van de Stichting Arent van 's-Gravensande kregen wij het bericht dat het college van burgemeester en wethou ders van plan was een sloopvergunning te verlenen voor de boerderij De Olm aan de Nieuwveenseweg 32. In een nader onderzoek door de commissie kwam Heemschut tot de conclusie dat het voorhuis van deze boerderij monumentale waarde heeft en dat met de sloop een belangrijk pand verloren zou gaan. Vervolgens heeft de commissie een beschrijving van het voorhuis gemaakt en die toegezonden aan de staatsse cretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het verzoek tot plaatsing op de lijst van beschermde rijks monumenten. Tot op heden is geen antwoord binnen van de staatssecretaris. In de tussentijd valt het pand wel bescherming ten deel. Dit geeft Heemschut en de plaatselijke voorvechters voor behoud tijd om alterna tieven voor de sloop aan te dragen. Nieuwpoort, nieuwbouw in beschermd stadsgezicht In het van oorsprong middeleeuwse vestingstadje Nieuwpoort dreigde juist buiten het beschermd stadsge zicht de bouw van een supermarkt mogelijk gemaakt te worden. Burgemeester en wethouders wilden dit moge lijk maken door middel van een bestemmingsplanwijzi ging. De grens van het beschermd stadsgezicht was hier destijds terugwijkend om een school heen getrokken die daar stond. Er was daardoor ter plekke als het ware een hap uit het beschermd stadsgezicht gehaald, dat voor het overige ruim over de buitengracht heen geldt. De sloop van de school zou bouw van de supermarkt mogelijk maken, maar ook de logische vervolmaking van het beschermd stadsgezicht! 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 31