veranderingen die, in het gedeelte van Amsterdam dat werd bezocht, gedurende circa 200 jaar hebben plaats gevonden. Het programma was als volgt. Ontvangst met koffie en broodje op het Korenmetershuis, met inleiding. In het kader van de Vrede van Munster een bezoek met rondleiding in het Paleis op de Dam. Vervolgens een rondleiding in het oude stadhuis waar nu door herbestemming hotel The Grand is gevestigd. We konden 11 en 12 juni naar het Huis van Brienen (bezit van Vereniging Hendrick de Keyser) met rondleiding. Op 13 juni is de rondleiding bij veilinghuis Sotheby, kijkdag alles in het kader van de tulp, geweest. Sotheby is gevestigd in het voormalig leesmuseum op het Rokin, ooit gerestaureerd door Lelyman, een van de oprichters van Heemschut. Alle drie de dagen werden afgerond in het restaurant van warenhuis Metz, de Rietveldkoepel, met een heden daagse High Tea. De conclusie is dat bij een kleine groep onze boodschap goed over te dragen is. De dagen waren zowel voor Heemschut als voor de deelnemer aan de excursie een meerwaarde. themanummer Heemschut Om het grote publiek in kennis te stellen van de nieuwe commissie Amsterdam werd besloten het december nummer van het blad Heemschut te wijden aan de hoofdstad. Vanwege de historische band die Amsterdam nu eenmaal met het water heeft, werd het thema 'Stad aan het water' gekozen. Het nummer geeft een verras send beeld van de, op dit moment in de schijnwerpers staande, jonge bouwkunst. stadsarcheologie Amsterdam staat aan de vooravond van de aanleg van de Noordzuidlijn, een metrotracé dat Amsterdam-Noord met de zuidkant van de stad moet verbinden. Dit heeft als gevolg dat grote delen van de stad zullen worden getransformeerd in een bouwput. Deze situatie zal enige jaren duren. De archeologische dienst van de gemeente Amsterdam verwacht dat de aanleg van de metrolijn interessante gegevens zullen opleveren wat betreft de historie van Amsterdam. De commissie Amsterdam heeft inmiddels contact gezocht met de archeologische dienst en zal samen met haar de werkzaamheden vol gen. onderwijs Er zijn nog geen vorderingen te melden betreffende de uitvoering van de Heemschutbijdrage in het onderwijs, met name het omgevingsonderwijs in het zogenaamde studiehuis. Eén en ander hangt nauw samen met het digitaliseren van het waardevolle Heemschutmateriaal, (de in ons tijdschrift gepubliceerde cases) dat vervol gens via Internet, Intranet of Educanet door docenten opgevraagd kan worden. De rol die Heemschut hierin speelt, is het verschaffen van gedetailleerde informatie uit de praktijk. Heemschut heeft in meer dan 85 jaar een schat aan materiaal opgebouwd. Uiteraard cultureel materiaal, maar ook materiaal met maatschappelijke, sociale, politieke en juridische aspecten. In december van het verslagjaar is Heemschut de moge lijkheid geboden om de Educatieve Faculteit Amsterdam (EFA) de opdracht te geven het materiaal te gebruiken bij de ontwikkeling van lesprogramma's voor omgevingsonderwijs. De Heemschutgedachte sluit immers goed aan bij de doelstellingen van omgevings onderwijs in de basisvorming en studiehuis. Studenten van de lerarenopleiding geschiedenis zullen in 1999 les programma's ontwikkelen die via Internet op de EFA- website zullen worden gepresenteerd. De doelstellingen die Heemschut heeft geformuleerd met betrekking tot dit onderwijsproject zijn: - bewustwording bij leerlingen van het belang van de historische gebouwde omgeving en van de afweging van belangen die bij het behoud en beheer een rol spelen; - bekendheid bij leerlingen met de belangrijkste gemeentelijke procedures met betrekking tot bouw vergunningen en beroepsmogelijkheden; - bekendheid met de rol van Bond Heemschut als onpartijdige beschermingsinstantie; - presentatie van voorbeelden waarbij initiatieven van de Bond Heemschut en anderen hebben geleid tot het behoud van monumenten. 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 29